யோபு 18:13

யோபு 18:13 TAMILOV-BSI

அது அவன் அங்கத்தின் பலத்தைப் பட்சிக்கும்; பயங்கரமான மரணமே அவன் அவயவங்களைப் பட்சிக்கும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share