யோபு 18:12

யோபு 18:12 TAMILOV-BSI

அவன் பெலனைப் பட்டினி தின்றுபோடும்; அவன் பக்கத்தில் கேடு ஆயத்தப்பட்டு நிற்கும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share