யோபு 18:11

யோபு 18:11 TAMILOV-BSI

சுற்றிலுமிருந்துண்டாகும் பயங்கரங்கள் அவனைத் திடுக்கிடப்பண்ணி, அவன் கால்களைத் திசைதெரியாமல் அலையப்பண்ணும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share