யோபு 17:7

யோபு 17:7 TAMILOV-BSI

இதினிமித்தம் என் கண்கள் சஞ்சலத்தினால் இருளடைந்தது; என் அவயவங்களெல்லாம் நிழலைப்போலிருக்கிறது.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to யோபு 17:7