யோபு 17:6

யோபு 17:6 TAMILOV-BSI

ஜனங்களுக்குள்ளே அவர் என்னைப் பழமொழியாக வைத்தார்; அவர்கள் முகத்துக்குமுன் நான் அருவருப்பானேன்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share