யோபு 17:3

யோபு 17:3 TAMILOV-BSI

தேவரீர் என் காரியத்தை மேல்போட்டுக்கொண்டு, எனக்காகப் பிணைப்படுவீராக; வேறே யார் எனக்குக் கைகொடுக்கத்தக்கவர்?
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share