யோபு 17:2

யோபு 17:2 TAMILOV-BSI

பரியாசம்பண்ணுகிறவர்கள் என்னிடத்தில் இல்லையோ? அவர்கள் செய்யும் அநியாயங்களை என் கண் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share