யோபு 17:16

யோபு 17:16 TAMILOV-BSI

அது பாதாளத்தின் காவலுக்குள் இறங்கும்; அப்போது தூளில் ஏகமாய் இளைப்பாறுவோம் என்றான்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share