யோபு 17:14

யோபு 17:14 TAMILOV-BSI

அழிவைப்பார்த்து, நீ எனக்குத் தகப்பன் என்கிறேன்; புழுக்களைப் பார்த்து, நீங்கள் எனக்குத் தாயும் எனக்குச் சகோதரியும் என்கிறேன்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to யோபு 17:14