யோபு 17:11

யோபு 17:11 TAMILOV-BSI

என் நாட்கள் போயிற்று; என் இருதயத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த சிந்தனைகள் அற்றுப்போயிற்று.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to யோபு 17:11