யோபு 17:10

யோபு 17:10 TAMILOV-BSI

இப்போதும் நீங்கள் எல்லாரும் போய்வாருங்கள்; உங்களில் ஞானமுள்ள ஒருவனையும் காணேன்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share