உபாகமம் 31:22

உபாகமம் 31:22 TAOVBSI

அன்றைக்கே மோசே அந்தப் பாட்டை எழுதி, அதை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குப் படிப்பித்தான்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to உபாகமம் 31:22