Lluc 22
BCI
22
Complot contra Jesús
(Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11)
1S’acostava la festa dels Àzims, anomenada la Pasqua.#x 2Els grans sacerdots i els mestres de la Llei buscaven com podrien fer-s’ho per a matar Jesús,#x perquè tenien por del poble.#x
3Llavors Satanàs va entrar dins de Judes, l’anomenat Iscariot, que era del grup dels Dotze.#x 4Aquest se n’anà a tractar amb els grans sacerdots i els caps de la guàrdia#x sobre com els podria entregar Jesús. 5Ells se’n van alegrar i convingueren de donar-li diners. 6Judes s’hi comprometé i buscava l’ocasió d’entregar-los-el sense que es produís un avalot de la gent.
Preparatius del sopar pasqual
(Mt 26,17-19; Mc 14,12-16)#x
7Va arribar el dia dels Àzims en què s’havia de sacrificar l’anyell pasqual.#x 8Jesús envià Pere i Joan tot dient-los:
– Aneu a fer els preparatius perquè puguem menjar el sopar pasqual.#x
9Ells li preguntaren:
– On vols que el preparem?
10Els digué:
– Entrant a la ciutat, vindrà a trobar-vos un home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo fins a la casa on entri 11i digueu a l’amo de la casa: “El Mestre et diu: On tens la sala on haig de menjar el sopar pasqual amb els meus deixebles?” 12Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran parada amb estores i coixins.#x Prepareu allí el sopar.#x
13Ells se’n van anar, ho trobaren tot tal com Jesús els havia dit i prepararen el sopar pasqual.
L’últim sopar
(Mt 26,26-30; Mc 14,22-26; 1Co 11,23-25)
14Quan va ser l’hora, Jesús es posà a taula#x amb els apòstols 15i els digué:
– Com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió! 16Perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que la Pasqua trobi el seu compliment en el Regne de Déu.#x
17Llavors prengué una copa,#x digué l’acció de gràcies i afegí:
– Preneu això i repartiu-vos-ho, 18perquè us asseguro que des d’ara ja no beuré més del fruit de la vinya fins que haurà arribat el Regne de Déu.#x
19Després prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient:
– Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.#x
20I, havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient:
– Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang,#x vessada per vosaltres. 21Però sapigueu que la mà del qui em traeix és a prop meu en aquesta taula.#x 22El Fill de l’home fa el seu camí, com havia estat fixat per endavant, però ai de l’home que el traeix!#x
23Llavors començaren a preguntar-se l’un a l’altre quin d’ells seria capaç de fer una cosa així.
Discussió sobre qui és el més important
24Després hi hagué entre ells una discussió sobre quin havia de ser tingut pel més important.#x 25Jesús els digué:
– Els reis de les nacions les dominen com si en fossin amos, i els qui tenen poder damunt d’elles es fan dir benefactors.#x 26Però vosaltres no heu de ser pas així: el més important entre vosaltres ha d’ocupar el lloc del més jove,#x i el qui mana, el lloc del qui serveix. 27Perquè, ¿qui és més important, el qui seu a taula o el qui serveix? ¿No ho és el qui seu a taula? Doncs jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui serveix.#x
28»Vosaltres sou els qui heu perseverat amb mi en els moments de prova,#x 29i així com el meu Pare m’ha concedit la reialesa, jo també us la concedeixo a vosaltres:#x 30menjareu i beureu a la meva taula en el meu regne, i us asseureu en trons per jutjar les dotze tribus d’Israel.#x
Anunci de les negacions de Pere
(Mt 26,31-35; Mc 14,27-31; Jn 13,36-38)
31»Simó, Simó, mira que Satanàs#x us ha reclamat per sacsejar-vos com qui garbella blat,#x 32però jo he pregat per tu,#x perquè no defalleixi la teva fe.#x I tu, quan t’hauràs penedit,#x enforteix els teus germans.#x
33Pere li digué:
– Senyor, estic disposat a anar amb tu a la presó i a la mort.
34Però Jesús li respongué:
– T’ho asseguro, Pere: avui no cantarà el gall que no hagis negat tres vegades que em coneixes.#x
Bossa, sarró i espasa
35Després els digué:
– Quan us vaig enviar sense bossa ni sarró ni sandàlies, ¿us va faltar alguna cosa?#x
Li respongueren:
– No res.
36Ell els digué:
– Doncs ara, el qui tingui una bossa, que la prengui, i que faci el mateix el qui tingui un sarró. I el qui no tingui espasa, que es vengui el mantell i se’n compri una.#x 37Perquè us asseguro que s’ha de complir en mi allò que està escrit: Ha estat comptat entre els malfactors.#x Tot el que es refereix a mi s’està complint.#x
38Ells digueren:
– Senyor, aquí hi ha dues espases.
Ell els respongué:
– Ja n’hi ha prou!#x
Pregària de Jesús a la muntanya de les Oliveres
(Mt 26,36-46; Mc 14,32-42)
39Llavors sortí i se’n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres.#x El seguiren també els deixebles.
40Arribat al lloc,#x els digué:
– Pregueu demanant de no caure en la temptació.#x
41Després se separà d’ells cosa d’un tret de pedra, s’agenollà i pregava 42dient:#x
– Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa.#x Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.
43Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava.#x 44Ple d’angoixa, pregava més intensament, i la seva suor era com gotes de sang que caiguessin fins a terra.#x
45Quan s’aixecà de la pregària, anà cap als deixebles i els va trobar adormits de la tristor. 46Els digué:
– Per què dormiu? Aixequeu-vos i pregueu, per no caure en la temptació.#x
Jesús és detingut
(Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; Jn 18,3-12)
47Encara Jesús parlava quan es va presentar un grup de gent: l’anomenat Judes, un dels Dotze, anava al davant d’ells i s’acostà a Jesús per besar-lo.#x 48Jesús li digué:
– Judes, ¿amb un bes traeixes el Fill de l’home?#x
49Els qui eren al voltant de Jesús, en veure el que estava a punt de passar, digueren:
– Senyor, ¿ataquem amb l’espasa?
50I un d’ells va donar un cop d’espasa al criat del gran sacerdot i li tallà l’orella dreta.
51Però Jesús va dir:
– Deixeu-los fer!
I tocant-li l’orella, el va guarir.
52Després Jesús digué als grans sacerdots, als caps de la guàrdia del temple i als notables#x que havien vingut per detenir-lo:
– Heu sortit amb espases i garrots, com si fos un bandoler. 53Mentre era amb vosaltres al temple cada dia,#x no vau gosar detenir-me. Però aquesta és la vostra hora: l’hora del poder de les tenebres.#x
Negacions de Pere
(Mt 26,57-58.69-75; Mc 14,53-54.66-72; Jn 18,12-18.25-27)
54El van agafar, doncs, i se’l van endur a la casa del gran sacerdot.#x Pere seguia de lluny. 55Van encendre foc al mig del pati, s’hi assegueren al voltant, i Pere es va asseure entre ells. 56Una criada el veié assegut vora el foc i, després de mirar-se’l fixament, va dir:
– Aquest home també hi anava, amb ell.
57Pere ho negà:
– No, dona; no el conec de res.
58Poc després, un altre el va veure i digué:
– Tu també ets d’ells.
Pere contestà:
– No, home; no ho sóc pas.
59Cosa d’una hora més tard, un altre s’hi entossudí:
– És veritat, aquest també era amb ell: si fins i tot és galileu!
60Però Pere va replicar:
– No, home; no sé de què parles.
A l’instant, mentre encara ell parlava, va cantar un gall. 61Llavors el Senyor va girar-se i mirà Pere; i Pere es recordà de les paraules que el Senyor li havia dit: «Avui, abans no canti el gall, m’hauràs negat tres vegades.»#x 62I així que va ser fora, va plorar amargament.#x
Burles de la guàrdia del temple
(Mt 26,67-68; Mc 14,65)
63Mentrestant, els homes que custodiaven Jesús l’escarnien i li pegaven. 64Van tapar-li la cara i li preguntaven:
– Fes de profeta! Digue’ns qui t’ha pegat!
65I proferien contra ell moltes altres injúries.
Jesús davant el Sanedrí
(Mt 26,59-66; Mc 14,55-64; Jn 18,19-24)
66En fer-se de dia, es va reunir el consell del Sanedrí del poble, grans sacerdots i mestres de la Llei.#x Llavors van fer comparèixer Jesús a la sessió del consell 67i li digueren:
– Si ets el Messies, digue’ns-ho.
Ell els respongué:
– Si us dic que sí, no em creureu,#x 68i si us faig preguntes, no em respondreu.#x 69Però des d’ara el Fill de l’home estarà assegut a la dreta del Déu totpoderós.#x
70Llavors tots van dir:
– Per tant, tu ets el Fill de Déu!#x
Jesús els contestà:
– Vosaltres dieu que ho sóc.
71Ells van dir:
– Per què necessitem el testimoni d’algú, si nosaltres mateixos acabem de sentir-lo dels seus propis llavis?

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

Learn More About Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional