San Juan 1
TZC00

San Juan 1

1
Ti Xnich'on Diose laj yich' sbec'tal stacopal
1C'alal lic meltsajuc talel scotol ti c'usitic oye, oy xa ono'ox ti Jesucristoe, ja' ti Buch'u ta xac' ta na'el stalel ti Diose. Ti stuque xchi'uc ono'ox sbaic xchi'uc ti Diose, yu'un ja' ono'ox Dios ti stuque. 2Ti ta sliquebale, xchi'uc ono'ox sbaic xchi'uc ti Diose. 3Ta sventa ti Jesucristoe, meltsaj scotol ti c'usitic oye. Mu'yuc buch'u yan laj smeltsan.#Gn 1.1-3; Sal 33.6; Pr 8.22-31; Col 1.15-17; Heb 1.2; 1 Jn 1.1; Ap 19.13. 4Ja' ta sventa ayan talel ti cuxlejale. Ti cuxlejal taje, ja' c'ot ta saquilal osil yu'un ti jnaclejetic ta banomile. 5Yu'un xnobobet no'ox ta ic'al osil xojobal ti saquilal osile. Ti ic'al osile mu'yuc c'usi xut xtub yu'un ti saquilal osile.
6Tal jun vinic ti Juan sbiinoje#Mt 3.1; Mr 1.4; Lc 3.1-2. ti tacbil talel yu'un ti Dios 7ta sva'anel sba ta yalbel ya'iic ti jnaclejetic ta banomil ti ja' bats'i j'ac'-cuxlejal ti Jesucristoe, yo' jech scotolic ta xc'ot ta yo'ntonic ti c'usi ta xal ti Juane. 8Ti Juane ma'uc ti j'ac'-cuxlejale, yu'un ja' no'ox jun vinic tacbil talel yu'un ti Diose yo' ta svinajesbe sc'oplal ti j'ac'-cuxlejale. 9Talem xa ta banomil ma' ti Buch'u ta xac' ti xojobal ta stojol scotol ti jnaclejetic ta banomile.
10Ti j'ac'-cuxlejale li' xa oy ta stojol ti jnaclejetique. Manchuc mi ja' ta sventa meltsaj ti banomile, ti jnaclejetic ta banomil une mu'yuc laj yojtiquinic. 11Tal ta stojol ti yalab xnich'nabe, ja'ic ti israeletique, ja'uc ti stuquique mu'yuc laj yich'ic ta muc'. 12Ja'uc ti buch'u ich'vanic ta muq'ue, ti c'ot ta yo'ntonic ta xch'unele, ac'bat stsatsalic ti c'otic ta xnich'nab Dios yu'une. 13Ti buch'u c'otic ta xnich'nab ti Diose, ja' ta xvoq'uesatic ta ach' yu'un ti Diose. Mu xa xco'olaj xchi'uc jech c'u cha'al ta xvoq'uesatic yu'un ti stot sme'ique, mi ja'uc ti c'usi oy ta yo'nton stuc ti jnaclejetic li' ta banomile.
14Ti Jesucristoe laj yich' sbec'tal, naqui ta jtojolcutic. Melel, mu albajuc ti syail xc'uxul yo'ntone. Yu'un laj quilbecutic slequilal yutsilal, ti ja' slequilal yutsilal stuc ti c'ajomal no'ox yo junomal Xnich'on ti Diose.#Mt 11.27; Lc 10.22; 1 Jn 1.2. 15Ti Juane xi laj yalbe sc'oplal ti Jesucristoe: “Ja' me ti vinic le'e ti Buch'u laj calboxuc ava'iic ti sc'oplale, ti laj ono'ox calboxuc ava'iic ti oy Buch'u ts'acal ta xtal ta patil cu'une, ti x'ech' to cajal sc'oplale, ti ja' mu sta ti vu'une, yu'un oy xa ono'ox ti stuc c'alal mu'yucun to ox ti vu'une.”
16Laj xa quich'tic jcotoltic ti smuc' ta c'ulejal ti Xnich'on Diose, ti mu'yuc spajeb ta yaq'uel ti slequilal yutsilale. 17Ti oy c'usi tsots albil sc'oplale vul ta jtojoltic ta sventa ti Moisese. Ja'uc ti c'uxubinele xchi'uc ti c'usi ja' melele, c'ot ta pasel ta sventa ti Jesucristoe. 18Mu'yuc buch'u junucal yiloj ta sba ta sat ma' ti Diose, c'ajomal no'ox yo jun ti Xnich'on ti ja' ono'ox Diose, ti co'ol yo'ntonic xchi'uc ti Totile, ja' tal yac'botic ta ojtiquinel.
Ti Juan j'ac'-ich'-vo'e ta xalbe sc'oplal ti Jesucristoe
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Ti j'abteletic yu'un ti israeletic ta Jerusalene, laj staquic batel ti paleetique xchi'uc levitaetic ta sjac'bel buch'u ti Juane. 20Ti Juane xi jamal laj yale:
—Ti vu'une mu'cun ti Cristoune.
21Ti stuquique xi laj xcha'jac'beique:
—Ti xcaltic un cha'e, ¿buch'uot? ¿mi vo'ot ti j'alc'op Eliase?#Mal 4.5.
—Mu'cun —xi laj yal ti Juane.
Xi laj xcha'jac'beique:
—¿Mi vo'ot ti j'alc'op#Dt 18.15,18. vinajem sc'oplal ti ta xtal ono'oxe?
—Mu'cun —xi laj stac' ti Juane.
22Xi laj yalbeic no'ox xtoque:
—¿Buch'uot ta melel un cha'e? yu'un tsots sc'oplal ta xquich'cutic batel ac'oplal ta stojol ti buch'utic laj stacuncutic talele. ¿C'usi xu' ta xavalbe aba atuc?
23Xi laj stac' ti Juane:
—Vu'un jbainoj ti xi ta xal ta avetel ta xocol banomil jech c'u cha'al laj yal ti j'alc'op Isaías ti xi laj yale: ‘Jambeic jun tuq'uil be ti Cajvaltique.’#Is 40.3.
24Ti buch'utic bat sc'oponic ti Juane, ti tacbilic batel yu'un ti fariseoetique, 25xi laj sjac'beic no'ox xtoque:
—Mi ma'ucot ti Cristoe, mi ma'ucot ti Eliase, mi ma'ucot ti yan j'alc'op ta xtale, ¿c'u cha'al ta xavac' ich' vo'?
26Xi laj stac' ti Juane:
—Ti vu'une, ja' no'ox lital ta yaq'uel ich' vo'. Ja'uc le'e, oy talem jun ta atojolic ti mu xavojtiquinique. 27Ja' ti laj cal ti oy Buch'u ts'acal to xtal ta patil cu'une, ti ta sliques ti yabtele, ti x'ech' to cajal sc'oplale, ti mu ja'uc jutebuc xic'ot o ta sjitunbel ti yaq'uil xonobe.
28Scotol ti va'i s'elan taje, c'ot ta pasel ti bu sbiinoj Betania ti oy ta sloq'ueb c'ac'al yu'un ti uc'um Jordane, ti bu laj yac' ich' vo' ti Juane.
Ti Jesuse co'ol s'elan uni ch'iom chij yu'un ti Diose
29Ta yoc'omal un, laj yil ti Juan ti ta xnopaj talel ti Jesús ta stojol ti xi laj yale:
—Q'uelo avilic le'e, ja' ti xch'iom chij Dios ti ta xch'aybe smul scolo' ti jnaclejetic ta banomile. 30Ja' ma' le' une, ti Buch'u ti xi ono'ox laj calboxuc ava'iic ti sc'oplale: ‘Oy Buch'u ts'acal to ta xtal ta patil cu'une, ti x'ech' to cajal sc'oplale, ti ja' mu sta ti vu'une. Yu'un ti stuque oy xa ono'ox ti c'alal mu'yucun to oxe.’ 31Mi ja'uc jna' ec ti Buch'ue. Le' une, tsots sc'oplal tal cac' ich' vo' yo' ti israeletic ta xojtiquinic Buch'ue.
32Ja' jech xtoc xi laj yal ti Juane:
—Yu'un laj quil ti Ch'ul Espiritue yal talel ta vinajel co'ol s'elan jcot ta paloma ti com o ta stojole. 33Mu jna' ec un ti Buch'ue, ja'uc ti Buch'u laj stacun talel ta yaq'uel ti ich' vo'e, xi laj yalbune: ‘Ti buch'u ta xavil ta xcom o ti Ch'ul Espíritu ta xyal talel ta stojole, ja' ti Buch'u ta xac' avich'ic ti Ch'ul Espiritue.’ 34Laj xa quil un, rexticoun ta j'ech'el ti ja' Xnich'on ti Diose.
Ti ba'yel yajchanc'optac ti Jesuse
35Ti ta yoc'omale, xchi'inoj sbaic xchi'uc cha'vo' yajchanc'optac ti Juane. 36C'alal laj yil ti ta x'ech' ti Jesuse, ti Juane xi laj yale:
—Q'uelo avilic le'e, ja' ti xch'iom chij ti Diose.
37C'alal laj ya'iic ti va'i s'elan albatic yu'un ti Juane, ti cha'vo' yajchanc'optaque laj sts'acliic batel ti Jesuse. 38Ti Jesuse joybij laj sq'uel ti spate, laj yil ti ta sts'acliat batele. Xi laj sjaq'ue:
—¿C'usi ta xasa'ic?
—Jchanubtasvanej, ¿bu nacalot? —xi laj sjaq'uic ti cha'vo'ique.
39—La'ic, ba q'uel avilic —xi laj stac' ti Jesuse.
Batic un, laj yilic ti bu nacale, jmoj mal ti c'ac'al yu'unique, yu'un nopol xa batel chanib ora mal c'ac'al ti laj snup sbaic ta bee.
40Oy jun ta xchibalic laj ya'iic ti va'i s'elan laj yal ti Juane, ti laj sts'acliic batel ti Jesuse, ja' ti Andrese, xchi'il sbaic ta voq'uel xchi'uc ti Simón Pedroe. 41Ti Andrese bat sa' ta anil ti xchi'il ta voq'uel ti Simón sbie, ti xi laj yalbee:
—Laj xa jtacutic Buch'u ti Mesiase (Cristo, xi smelol ti Mesiase).
42Ti Andrese yic'oj batel ti Simón bu oy ti Jesuse. C'alal ile yu'un ti Jesuse, xi albate:
—Simón, xnich'onot ti Jonase, ta xlic abiin Cefas avi tana li'e (Pedro, xi ti smelole).
Ti Jesuse laj yic' talel ti Felipee xchi'uc ti Natanaele
43Ti ta yoc'omale, laj snop ta xbat ta Galilea banomil ti Jesuse. Laj snup ta be ti Felipee, xi laj yalbee:
—Chi'inun, batic.
44Ti Felipee ja' liquem talel ta jteclum Betsaida ti bu nacalic ti Andrese xchi'uc ti Pedroe. 45Xi laj yal ti Felipe c'alal bat sa' ti Natanaele:
—Laj xa quilcutic ma' ti Buch'u ts'ibabil sc'oplal ta jpoc svunal ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese, xchi'uc ti ts'ibabil yu'un ti j'alc'opetique, ja' ti Jesuse, xnich'on ti José ti nacal ta jteclum Nazarete.
46Xi laj yal ti Natanaele:
—Bu xata oy c'usi lec ta xc'ot ta loq'uel ta Nazaret.
—Batic, ba q'uel avil —xi laj stac' ti Felipee.
47C'alal laj yil Jesús ti ta xnopaj talel ti Natanaele, xi laj yale:
—Li' xtal jun bats'i israelal vinic ti mu sna' xlo'lavane.
48Xi laj sjac' ti Natanael c'alal jech ta x'albat sc'oplale:
—¿C'uxi laj ana' yo' laj avojtiquinun?
Xi laj yal ti Jesuse:
—Laj quilot ti c'alal oyot ta yolon icux ti mu'yuc to ox ta xic'ot talel ti Felipee.
49Xi laj yal ti Natanaele:
—Jchanubtasvanej, vo'ot xnich'onot ti Dios un cha'e,#Mt 16.15. Ajvalil yu'un ti Israele.
50Xi laj yal ti Jesuse:
—¿Mi ach'unoj c'ot ti laj calbot ava'i ti laj quilot ta yolon icuxe? ¡Yepal ta xavil liquel ti oy c'usitic muc' ti ta xc'ot ta pasele!
51Xi laj yal xtoc ti Jesuse:
—Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ta xavilic liquel ta xlic jamuc ti vinajele, ti xmuy xyal#Gn 28.12. ti yaj'ánjeltac Dios ta jts'el ti vu'un co'ol j'elantique.

Biblia en Tzotzil de Chamula, Chiapas, México © Sociedad Bíblica de México, A.C. 2000


Learn More About Bible in Tzotzil de Chamula