John 1
SYB
1
Nuntakna Kammal
1A kipat ciilin, Kammal na om khol zo hi; tua Kammal in Pathian taw om a, tua Kammal in Pathian ma ahi hi. 2A kipat ciil lai mama panin Kammal in Pathian taw a om sa ahi hi. 3Ama tungtawn in Pathian in na theampo piangsak hi; a kibitphua theampo ama ngawl taw a kipiangsak na khat beak a om bua hi. 4Tua Kammal in nuntakna ii naak ahi hi. Tuaciang hi nuntakna in mihing a minpiang atu in khuavak hong puak hi. 5Khuavak in khuazing sungah taang a, khuazing in sumit zo ngei ngawl hi.
6Pathian in John min nei ama kamtaipa hong paisak a,#Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1-2 7mihing theampo in za a, a up natu in, tua khuavak thu mihingte tungah a son tu hong pai ahi hi. 8Ama tatak ahile khuavak hi ngawl hi; khuavak ii thu son tu in hong pai ahi hi. 9Hi khuavak in khuavak tatak hi a — leitung ah hong pai in mihing sim tungah a taang hi.
10Kammal in leitung ah om a, Pathian in leitung sia ama tungtawn in piangsak hi napi, leitung in ama a he bua hi. 11Ama in ama ii ngamsung ma a hong pai ahihang a mite in ama a saang bua uh hi. 12Ahizong pawlkhat in ama saangin um uh hi; tua ahikom ama in tuate tungah Pathian tate sua thei natu thu pia hi. 13Amate leitung pianziate taw Pathian tate a suak hi ngawl hi, cinopna in, pa khat ii hin tate bangin a piang ahi bua hi; Pathian mama sia amate ii Pa ahi hi.
14Kammal in mihing hong suak a, thuthiamna le thumaan thutak taw kidimin, ei sungah hong teang hi. Eite in ama vaangletna, Pa ii Tapa khat bek a hina taw a saan vaangletna ih mu zo hi.
15John in ama huvau son hi. Ama in, “Hisia pa sia a thu ka sason pa hi a, ‘Kei nung pan hong pai hi, ahihang kei sangin lianzaw hi, banghangziam cile kei ii pian maa in ama om zo hi,’ ka ci sia ahi hi,” ci in au hi.
16A kidim a om, ama thuthiamna sung panin, ei theampo thupha hong pia zo a, khat zawkciang khat hong piak ahi hi. 17Pathian in Moses tungtawn in Thukham pia hi. Ahihang thuthiamna le thumaan thutak sia Jesus Christ tungtawn in hong pai hi. 18Kuama in Pathian mu ngei ngawl hi. Pa kungah a om, Pathian ma ahi, Tapa khat bek in Pathian hong hesak hi.
Tuiphumpa John ii Thupuak
(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)
19Jerusalem khua a om Jew thuneite in John kungah thiampite le Levite pawlkhat paisak a, “Nang akua ni ziam?” ci in donghsak uh hi.
20John in a zo thada bua a, phualseal ngawlin hi bangin thiangson hi. “Kei Messiah hi ngawl khi hi,” ci hi.
21“Tua ahile akua ni ziam? Elijah ni ziam?” ci in dongh uh hi.
“Hi ngawl khi hi,” ci in John in zo hi.
“Kamsangpa ni ziam?” ci in dongh uh hi.
“Hi ngawl khi hi,” ci in ama in zokik hi.#Thkna 18.15,16; Mal 4.5
22“Tua ahile a kua ni ziam hong son tan” ci uh hi. “Ko hong sawlte munah thu ka puak kik uh kul hi. Nangma le nangma bang kici ni ziam?” ci uh hi.
23Isaiah kamsangpa ii sonna teng doppha in, John in hi bangin zo hi:
“Kei sia ‘Senneal ngam sungah a au khat ii aw ka hi hi:
Topa ii khualhaw natu lampi tangsak vun!’ ” #Is 40.3
24Phariseete ii kamtaite in, 25John munah, “Nang Messiah le hi ngawl, Elijah le hi ngawl, Kamsangpa le hi ngawl na hile, banghangin tuiphum ni ziam,” ci in dongh uh hi.
26“Kei in tui taw tui kong phum hi, ahihang no sungah na heak ngawl uh khat om hi. 27Ama kei nung panin hong pai ahihang ama peangdap suut tu zong ka kilawm bua hi,” ci in John in zo hi.
28Hi thu theampo sia John ii tui a phumna Jordan Ngun ii nisuana sangah a om Bethany khua ah piang hi.
Pathian Tuuno
29A zing ciangin John in ama kungah hong pai Jesus a mu ciangin, “Leitung buppi mawna a lakhia Pathian Tuuno, zialai ah om hi! 30‘Mihing khat kei nung panin hong pai tu a, ama in kei pian maa in om khol zo ahikom, kei sangin ama lianzaw hi,’ ci in ka sason sia pa ahi hi. 31Ama sia akua hi tu ziam, ci in ka he bua hi, ahihang Israel mite ii ama a heak natu in kei sia tui taw tuiphum tu in kong pai hi,” ci hi.
32Tuaciang in John in hi bangin tetti pang hi: “Thaa sia vantung panin ngam vakhu bangin hong tuaksuk a, ama tungah hong tu ka mu hi. 33Ama ahi hunlam telcian tatak ngawlin ka om lai hi, ahihang tui taw tuiphum a hong sawl Pathian in, ‘Thaa sia hong paisuk in mihing khat ii tungah, hong tuaksuk na mu tu hi; ama sia Thaa Thiangtho taw hong baptize tu pa hi,’ ci in hong son zo hi. 34Tuasia mu zo khi hi, tuaciangin ama sia Pathian Tapa hi ci in hong son khi hi,” John in ci hi.
Jesus ii Nungzui Phitbel teng
35A zing ciangin John tua munah ama nungzuite nii taw a dinkhop kik laitak in, 36Jesus hong pai mu hi. “Zia sia in Pathian Tuuno hi!” ci hi.
37Nungzuite nii in tu a bangin a son za uh a, tuaciangin Jesus taw ton uh hi. 38Jesus kiheak a, amate in a nung a zui a mu ciang, “Bang zong nu ziam?” ci in dongh hi.
Amate in, “Koisung a teang ni ziam, Rabbi awng,” ("Syapa" a ci nopna) ci in dongh uh hi.
39“Hong pai in hong en tavun,” ci in zo hi. (Tua hun sia nitak nai li bang hi) Tua ahikom amate in ama taw paikhawm a, a teenna a mu uh hi, ama taw tua ni hun om lai teng a zangh khawm uh hi.
40Tuate sung pan khat in Simon Peter ii suapui Andrew ahi hi. 41Thakhat in a suapuipa Simon mu in hi thu ko hi. “Ko Messiah mu zo khu hi,” (Hi kammal sia Christ a cinopna hi) ci in ko hi. 42Tua zawkciang ama in Jesus kungah Simon paipui hi.
Jesus in ama en in, “Na min sia Simon hi a, John ii tapa ni hi, ahihang nang sia Cephas hong kina tu hi,” ci hi. (Cephas ii khiakna sia Peter ma hi a, "suangpi khat"a ci nopna hi.)
Jesus in Philip le Nathanael Sam
43A zing ciangin Jesus in, Galilee ngamah pai tu in, khensat hi. Ama in Philip mu a,“Hong zui tan,” ci hi. 44(Philip sia Andrew le Peter te ii teenna Bethsaida khua pan ahi hi.) 45Philip in Nathanael a mu ciang, “Moses ii thukham laibu sungah a thu a at pa le, kamsangte zongh ii a thu a at pa mu zo khu hi. Ama sia Nazareth pan Joseph tapa Jesus hi,” ci in ama munah son hi.
46“Nazareth panin na pha khat papo piang thei thong tu ziam,” ci in Nathanael in dongh hi.
“Hong pai in hong en tan,” ci in Philip in zo hi.
47Jesus in ama kungah Nathanael hong pai a mu ciangin, ama thu hi bangin son hi. “Hi sungah, Israel mi tatak khat om hi; ama in paubanna nei ngawl hi!” ci hi.
48Nathanael in, “Bangbangin hong he ni ziam,” ci in dongh hi.
“Philip ii hong sam maa theikung nuai ah na om lai in, kong mu zo hi,” ci in Jesus in zo hi.
49Nathanael in, “Syapa awng, nang sia Pathian Tapa na hi hi! Israel Kumpipa na hi hi!” ci hi.
50Jesus in, “Theikung nuai ah na om lai in, kong mu zo hi kong ci hu bek in, um na hi bua ziam? Hisia sangin a lian zaw lai na tam mama na mu tu hi!” ci hi. 51Tuaciang in amate tungah, “Thumaan hong son khi hi: vantung kihong na mu tu a, Mihing Tapa tungah Pathian ii vantung lalangte a tuaksuk a kaato kithalee in om na mu tu hi,” ci hi.#Pian 28.12

© Bible Society of Myanmar 2004

Learn More About Siyin Bible