YouVersion Logo
Search Icon

Mattayọ 1

1
1Takart tul sidam Yesu Masiya, lawo Dawiḍ, lawo Abora’am.
2Abora’am lai Yisak; Yisak lai Yakob; Yakob lai Yud ga anamọlli; 3Yud layok Pares ga Zara ṇa Tamar; Pares lai Esrum; Esrum lai Ram; 4Ram lai Aminadab; Aminadab lai Na’ason; Na’ason lai Salmon; 5Salmon layok Bo’azo ṇa Rakab; Bo’az lain Obẹḍ ga Rut; Obẹḍ lai Yẹsai; 6Yẹsai lai Dawiḍ mai.
Dawiḍ layok Sọlọmono ṇa ọrọp Uriya; 7Sọlọmon lai Robo’am; Robo’am lai Abiya; Abi lai Asap; 8Asap lai Yosapat; Yosapat lai Yoram; Yoram lai Oziya; 9Ozi lai Yotam; Yotam lai Akaz; Akaz lai Ẹzẹkiya; 10Ẹzẹki lai Manasẹ; Manas lai Amos; Amos lai Yosiya; 11Yosi lai Yẹkoni ga anamọlli, kọ‘ bud wan Babolon poton.
12To pi budum wangọn Babolon, Yẹkoni lain Salatiyẹl; Salatiyẹl lai Zọrọbabẹl; 13Zọrọbabẹl lai Abi’od; Abi’od lai Ẹliyakim; Eliyakim lai Azor; 14Azor lai Sadok; Sadok lai Akim; Akim lai Ẹli’od; 15Ẹli’od lai Ẹlẹyazar; Ẹlẹyazar lai Mattan; Mattan lai Yakob; 16Yakob lai Yusep mẹ Maryam layok Yesu mọ dupi Masiya.
17Dam dib kur mu, tuk tul madiṇ Abora’am wat wen Dawiḍ, sẹ dib kur mu gbọmọ sali sẹrẹi; tun tul madi i Dawiḍ podon kọ‘ bud wan Babolon, sẹ dib kur mu gbọmọ sali sẹrẹi; tib tun tul madi kọ‘ bud wan Babolon wat wen Masiya, sẹ dib kur mu gbọmọ sali sẹrẹi.
18Mọ, pidi lai Yesu Masiya: Nonẹi Marya lọsin Yusep, di kumbuk apẹm, wenu adok ubi tọm Yibọkom Sanaṇ. 19Yusep mẹmi mum kọṇ, lọk opi da tamom, ba daṇ liz tulei pọyou. 20Daṇok sab taijẹ, mọ, anawotẹn Anaṇi mu bal ini to mbẹndam da pigundum, ka, Yusep, lawo Dawiḍ, mọk sod adok Marya ọrọbgọm: aṇ ki wam liz ta agi ligọ Yibọkom Sanaṇ. 21Wa lai lawọ; ka wa kẹp somiṇ Yesu; aṇ ki mbẹndam wa mad ki muni pọ sasalabwo. 22Wa taijẹ pip yagọ ka kwa‘ pọ sam Anaṇi mu nẹgọṇ ananẹz saba, ka,
23Mọ, lawo ọrọp wa adok ubi, lain lawọ,
Wa kẹp somiṇ Ẹmmano’ẹl;
a ndas, mọ sopẹ, Yamba ṇa mini. 24Yusep tora itiḍa, ya okom anawotẹn nẹdigọ, ad ọrọbni ini; 25kumgum, mbastam lain lawọ: mbẹndam kẹb somi YESU.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;