Mateo 1
BDSC

Mateo 1

1
Nhoroondo yaMadzitateguru aJesu
1Iyi ndiyo nhoroondo yamadzitateguru aJesu Kristu mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbhurahama:
2Abhurahama aiva baba vaIsaka,
Isaka baba vaJakobho,
Jakobho baba vaJudha namadzikoma ake, navanunʼuna vake,
3Judha baba vaPerezi naZera, mai vavo vaiva Tamari,
Perezi baba vaHezironi,
Hezironi baba vaRamu,
4Ramu baba vaAminadhabhu,
Aminadhabhu baba vaNashoni,
Nashoni baba vaSarimoni,
5Sarimoni baba vaBhoazi, mai vake vari Rahabhi,
Bhoazi baba vaObhedhi, mai vake vari Rute,
Obhedhi baba vaJese,
6naJese baba vamambo Dhavhidhi.
Dhavhidhi aiva baba vaSoromoni, mai vake ndivo vaimbova mukadzi waUria,
7Soromoni baba vaRehobhoamu,
Rehobhoamu baba vaAbhija,
Abhija baba vaAsa,
8Asa baba vaJehoshafati,
Jehoshafati baba vaJoramu,
Joramu baba vaUzia,
9Uzia baba vaJotamu,
Jotamu baba vaAhazi,
Ahazi baba vaHezekia.
10Hezekia baba vaManase,
Manase baba vaAmoni,
Amoni baba vaJosia,
11naJosia baba vaJekonia navanunʼuna vake panguva yavaiva kuutapwa muBhabhironi.
12Vabva kuutapwa kuBhabhironi:
Jekonia aiva baba vaShearitieri,
Shearitieri baba vaZerubhabheri,
13Zerubhabheri baba vaAbhiudhi,
Abhiudhi baba vaEriakimu,
Eriakimu baba vaAzori.
14Azori baba vaZadhoki,
Zadhoki baba vaAkimu,
Akimu baba vaEriudhi,
15Eriudhi baba vaEreazari,
Ereazari baba vaMatani,
Matani baba vaJakobho.
16Jakobho baba vaJosefa, uyo aiva murume waMaria, uyo akabereka Jesu, anonzi Kristu.
17Nokudaro kwaiva nezvizvarwa gumi nezvina pamwe chete kubvira pana Abhurahama kusvika pana Dhavhidhi, zvizvarwa gumi nezvina kubva pana Dhavhidhi kusvika pakutapwa kwavo vachiendwa navo kuBhabhironi, zvizvarwa gumi nezvina kubva pakudzoka kwavo kuutapwa kusvika panguva yaKristu.
Kuberekwa kwaJesu Kristu
18Uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristu: Maria, mai vake vainge vatsidzirwa kuroorwa naJosefa, asi vasati vagara vose, achiri mhandara, akaonekwa ava napamuviri nokuda kwaMweya Mutsvene. 19Asi nokuda kwokuti Josefa akanga ari munhu akarurama akafunga zvokumuramba chinyararire, asingamunyadzisi pavazhinji.
20Asi achiri kufunga nezvenyaya iyi, mutumwa waIshe akauya kwaari mukurota akasvikoti, “Josefa, mwana waDhavhidhi, usatya kutora Maria somukadzi wako nokuti pamuviri paava napo akapabata nokuda kwesimba raMweya Mutsvene. 21Achava nomwana mukomana wauchazotumidza zita rokuti Jesu nokuti ndiye achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo.”
22Izvi zvose zvakaitika kuti zvizadzise zvakanga zvataurwa naIshe kubudikidza nomuprofita wake zvokuti: 23“Mhandara ichava napamuviri, igozvara mwana mukomana, uye vachamutumidza zita rokuti Emanueri, zvichireva kuti, ‘Mwari anesu.’ ”
24Josefa paakapepuka, akaita sezvaakanga arayirwa nomutumwa waIshe, uye akatora Maria somukadzi wake, 25asi haana kusangana naye kusvikira azvara mwana mukomana. Akamutumidza zita rokuti Jesu.

Shona Contemporary Bible

Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.®

Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi

Copyright © 2005, 2018 Biblica, Inc.®

Mvumo yokushandisa ndima yakapiwa. Kodzero dzose dziripo.


Learn More About Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi