Isaya 1:1

BDSC
Bhaibheri Dzvene MuChiShona

1Chiratidzo chaIsaya mwanakomana waAmozi, chaakaona pamusoro peJudha neJerusarema pamazuva aUziya naJotamu, naAhazi naHezekia, madzimambo eJudha.