Pierwszy List Jana 5:3

NBG
Nowa Biblia Gdańska

3 Gdyż to jest miłość Boga, aby strzec Jego przykazań; a Jego przykazania nie są ciężkie.