Galaatiya 1
GAL

Galaatiya 1

1
Sannoore
1Ɗerewol ŋol ɗo ƴiwii e am, min Pol, lilaaɗo. Himɓe bane lilimmi. Lilal am ƴiway diga e neɗɗo. Amma Yeesu *Almasiihu e Alla *Baaba pintinɗo mo diga maayde nun lilimmi. 2Min e banniraaɓe wonduɓe e am fu, emen binnana on ɗerewol ŋol, onon himɓe eklesiyaaji leydi Galaatiya. 3Baaba meeɗen Alla, e Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu, waɗana on moƴƴere, hokka on jam. 4Almasiihu hokkii hoore mum gam hakkeeji meeɗen. O wurtinii en diga e jamaanuuru hallunu nu. Hande non Alla Baaba meeɗen yiɗiri. 5Tedduŋal laatanoo mo faa abada. Aami.
Linjiila feereha gom walaa
6Ɗum haaynake am no baylitoriɗon law, tokkuɗon *linjiila gokka, accuɗon Alla, nodduɗo on e moƴƴere *Almasiihu. 7Linjiila gokka walaa. Amma himɓe nun laawata on e yiɗi waylitingo linjiila Almasiihu. 8To goɗɗo waajike on linjiila feereha ka yaaday e ka men baajii on, baa to menen nun, ɗum bo malaykaajo ƴiwuɗo dow kammu nun, naaloore Alla wonoo dow joomum. 9Men batiino on ka, jooni bo mii batitoo on ka: To goɗɗo waajike on linjiila feereha, cuttontirka e ka men baajii on, naaloore Alla wonoo dow joomum.
10Den kan, fottango himɓe nun daartanmi, naa fottango Alla? Mi daartan nun mi fottana himɓe na? To mii daartanno fottango himɓe, mi laatataakono maccuɗo *Almasiihu.
No Pol laatorii lilaaɗo
11Banniraaɓe, mii yiɗi paamon no *linjiila ka baajotoomi ƴiway e neɗɗo. 12Neɗɗo bane hokkimmi ka, neɗɗo bane janŋinimmi ka bo, amma Yeesu *Almasiihu hollitanii am, hokkimmi ka.
13On nanii no laatinoomi arande, der diina *Yahuduuɓe. Mi toorii eklesiya Alla e cattal, mi tinnakeno halkugo ka. 14Mii ɓurunoo igooɓe am ɗuuɓɓe der laawol diina Yahuduuɓe. Mii wooduno tinnaare mawne dow saloraago tawaaŋal kaakiraaɓe am.
15Amma Alla suɓii am diga mii woni der reedu inna am, noddimmi sabbu moƴƴere mum. 16O hollitii am Ɓiyiiko gam mi waajoo heeferɓe habaru makko. Wakkati mum, mi seedinay goɗɗo. 17Mi yahay *Urusaliima to artuɓe am laataago lilaaɓe, amma mi yahii leydi Arabiya, bittoymi Damas. 18Duuɓi tati ɓaawo mum jahumi Urusaliima, gam mi annita Piyer, gondumi e makko balɗe sappo e joy. 19Mi yi'ay lilaaɗo baa gooto, to hinaa Yaakuuba, miiraawo Joomiraawo.
20Ko binnananmi on ɗo, Alla woni seedeejo am, mi fewataa.
21Ɓaawo majjum, jahumi leydi Siriya, e leydi Silisiya. 22Wakkati majjum, goonɗinɓe ɓe eklesiyaaji leydi Yahudiya meeɗay yi'ugo am e gite mum. 23Ɓe nananno nun tan e wi'ee, neɗɗo toorannooɗo en, jooni na'on waajoo haala goonɗinki ki yiɗuno halkugo. 24Den ɓe teddinii Alla sabbu am.

Bible Fulfulde Bénin, New Testament © SIM International, 2011.


Learn More About Galaatiya