मत्ती 5
THL

मत्ती 5

5
पर्वत्‍वम देहल शिक्षा
आशिषित शिक्षा
1मनैन्‍हक भारी भीड देख्‍क येशू पर्वत्‍वम जाक बैठ्‍ल। ओ चेलाहुँक्र उहाँकठे गैल। 2येशू हुँकन शिक्षा देहलग्‍ल:
3“आत्‍मिक रूपम गरीबहुँक्र आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि स्‍वर्गक राज्‍य हुँकन्‍हक्‍के हो।
4शोक करुइयन आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि हुँक्र सान्‍त्‍वना पैहीँ।#यशै ६१:२
5नम्र मनै आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि हुँक्र पृथ्‍वीम अधिकार कर पैनेबाट।#भज ३७:११
6धार्मिकतक लाग भुँखाइल-पियासल मनै आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि हुँकन्‍हक भुँख-पियास मेट्‍नेबाटन।#यशै ५५:१-२
7दया करुइयन आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि हुँक्र दया पैहीँ।
8पवित्र मन रहुइयन आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि हुँक्र परमेश्‍वरह देखहीँ।#भज २४:३-४
9मेलमिलाप करुइयन आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि हुँक्र परमेश्‍वरक सन्‍तान कैजहीँ।
10धार्मिकतक लाग सँतावा पउइयन आशिष पाइल मनै हुइट,
काकरकि स्‍वर्गक राज्‍य हुँकन्‍हक्‍के हुइटन।#१ पत्र ३:१४
11“टुह्र आशिष पाइल मनै हुइटो, जब मनै महीह विश्‍वास कर्लक कारण टुँहन दुःख देहीँ, सँतैहीँ, निन्‍दा करहीँ, ओ झूट बोल्‍क टुन्‍हक बारेम खराब बात बट्‌वैहीँ।#१ पत्र ४:१४ 12तब खुशी ओ आन्‍दित होओ, काकरकि टुन्‍हक लाग स्‍वर्गम भारी इनाम ढैगिल् बा। अघट्‌टेक अगमवक्तन फे मनै ओसहेँक दुःख देक सँताइँट्।”#२ इति ३६:१६; प्रे ७:५२
न्‍वान ओ ज्‍योतिसे तुलना
मर्कूस ९:५०; लूका १४:३४-३५
13“टुह्र पृथ्‍वीक न्‍वान हुइटो। तर न्‍वानक स्‍वाद हेराइल कलसे फेदोस्र केहीँले नोनार बनैना? उ त बाहर फँक्‍ना ओ मनै ग्‍वारले डब्‍ना बाहेक और कुछु कामक नैरहट्‍।#मर्क ९:५०
14“टुह्र संसारक ज्‍योति हुइटो। पर्वत्‍वम बनल सहर नुक नैस्‍याकट्।#यूह ८:१२; ९:५ 15दिया बार्क मनै पाथीले नैछोप्‍ट, बेनसे घरम सबजहन अजरार ह्‍वाए कैक सामदानम पो ढर्ठ।#मर्क ४:२१; लूक ८:१६; ११:३३ 16ओसहेँक टुँहन्‍हकम रहल ज्‍योति मनैन्‍हक आघ चम्‍कदेओ। ओ हुँक्र टुन्‍हक असल काम देखहीँ ओ स्‍वर्गम रना टुन्‍हक बाबक महिमा करहीँ।”#१ पत्र २:१२
व्‍यवस्‍था पालन सम्‍बन्‍धी
17“मै मोशक देहल व्‍यवस्‍था या अगमवक्तन्‍हक ब्‍वालल् वचन रद्द कर आइल हुइटुँ कैक जिन सम्‍झो, बेनसे मै उ पूरा कर आइल हुइटुँ। 18जाट्‌टीसे मै टुँहन कहटुँ, जबसम स्‍वर्ग ओ पृथ्‍वी बित्‍क नैजाइ तबसम व्‍यवस्‍थम लिखल सब बात बिना पूरा हुइल उहिँमक अक्षरक एकठो मात्रा या एकठो बिन्‍दु फे नैहेरैने हो।#लूक १६:१७ 19व्‍यवस्‍थमक सबसे छुटी बातह उलङ्‍घन कर्ना ओ उलङ्‍घन कर सिखैना मनै स्‍वर्गक राज्‍यम सबसे छुटी ठहर्नेबाट। तर व्‍यवस्‍थक बात अप्‍न फे पालन कर्ना ओ औरजहन फे पालन कर लगैना मनैजुन स्‍वर्गक राज्‍यम बरा ठहर्नेबाट। 20मै टुँहन कहटुँ, परमेश्‍वरक आज्ञह शास्‍त्री ओ फरिसीहुँकनसे मजासे पालन नैकर्बो कलसे, टुह्र स्‍वर्गक राज्‍यम जाइ नैपउइयाहुइटो।
रिस सम्‍बन्‍धी
21“टुह्र सुनरख्‍लो, अघट्‌टेक मनैन असिक कैगिल् रह, ‘हत्‍या जिन करहो, जे हत्‍या करी ऊ दण्‍ड पाई।’#प्रस २०:१३; व्‍य ५:१७ 22तर मै टुँहन कहटुँ, आपन भैयसे रिसैना मनैया दण्‍ड पउइया बा। जे आपन भैयक अपमान करी ओहीह महासभम जवाफ देहपरहिँस। आपन भैयह सरपुइया त झन् नरकक् आगीम पर्नेबा।
23“उहओर्से परमेश्‍वरह भेटी चह्रैनासे आघ टुँहार भैयक टुँहीनसे रिस बाटन कना बात थाहाँ हुइल् कलसे, 24टुँहार भेटी वेदीक आघ ढैक, तुरुन्‍त जाओ ओ आपन भैयसे मेलमिलाप कैडारो। तबदोस्र आक आपन भेटी चह्राओ।
25“अदालतम पुग्‍नासे आघ आपन विरोधीसे डगरिहेम मेलमिलाप कैडारो, नकि त ऊ टुँहीन न्यायाधीशक जिम्‍मा लगादेहीँ, ओ न्यायाधीश टुँहीन सिपाहीक जिम्‍मा लगादेहीँ त टुँ झ्‍यालखानम पर्नेबाटो। 26जाट्‌टीसे मै टुँहीन कहटुँ, उ ब्‍याला जरिमानक एक-एक पैँसा नैतिरटसम टुँ छुट्‌कारा नैपैनेहुइटो।
व्‍यभिचार सम्‍बन्‍धी
27“‘व्‍यभिचार जिन करहो’ कना बात त टुह्र सुनरख्‍लो।#प्रस २०:१४; व्‍य ५:१८ 28तर मै टुँहन कहटुँ, कौनो महिलह कुई गलत विचारले ह्‍यारल कलसे फे ऊ मनम व्‍यभिचार कैस्‍याकल रठा। 29यदि टुँहार दाहिन आँख पाप कर लगैठा कलसे, ओहीह झिँक्‍क फाँकदेओ, काकरकि टुँहार सलशरीर नरकम फँक्‍वापाइलसे त टुँहार शरीरक अङ्‌गमसे एकठो अङ्‌ग फँक्‍ना टुँहार लाग धेर असल हो।#मत्ती १८:९; मर्क ९:४७ 30टुँहार दाहिन हाँठ पाप कर लगैठा कलसे, ओहीह काट्‌क फाँकदेओ। काकरकि टुँहार सलशरीर नरकम फँक्‍वापाइलसे त टुँहार शरीरक अङ्‌गमसे एकठो अङ्‌ग फँक्‍ना टुँहार लाग धेर असल हो।#मत्ती १८:८; मर्क ९:४३
छोडपत्र सम्‍बन्‍धी
मर्कूस १०:११-१२; लूका १६:१८
31“असिक फे लिखल बा, ‘आपन गोसिनेह छ्‌वार खोजुइया छोडपत्र कागत लिख्‍क छ्‌वार।’#व्‍य २४:१-४; मत्ती १९:७; मर्क १०:४ 32तर मै टुँहन कहटुँ, जे आपन गोसिनेह व्‍यभिचारक कारण बाहेक और कारणले छोरी, ऊ ओहीह व्‍यभिचार कर लगैठा ओ ओसिक जे छ्‌वारल गोसिन्यह भ्‍वाज कर्ठा, ऊ फे व्‍यभिचार कर्ठा।”#मत्ती १९:९; १ कोर ७:१०-११
किर्‍या सम्‍बन्‍धी
33“अघट्‌टेक मनैन ‘झूट किर्‍या जिन खैहो, तर परमप्रभुक नाउँम खाइल किर्‍या पूरा करहो’ कैक कहल बात त टुँहन थाहाँ बा।#लेवी १९:१२; गन्‍ती ३०:२; व्‍य २३:२१ 34तर मै टुँहन कहटुँ, कौनो बातक फे किर्‍या जिन खैहो। स्‍वर्गक नाउँ लेक किर्‍या जिन खैहो, काकरकि उ त परमेश्‍वरक सिंहासन हो।#याक ५:१२; यशै ६६:१; मत्ती २३:२२ 35पृथ्‍वीक नाउँ लेक फे किर्‍या जिन खैहो, काकरकि यी परमेश्‍वरक पाउदान हो। यरूशलेमक नाउँ लेक फे किर्‍या जिन खैहो, काकरकि उ त महाराजक सहर#५:३५ महाराजक सहर: याकर अर्थ परमेश्‍वरक सहर हो। हो।#यशै ६६:१; भज ४८:२ 36आपन कपारिक किर्‍या फे जिन खैहो, काकरकि टुह्र आपन कपारिक एकठो भुट्ला फे उज्‍जर या कर्‍या बनाइ नैसेक्‍टो। 37ज्‍या कना बा, हो कलसे हो कहो, नैहो कलसे नैहो कैदेहो। ओहीसे बहुत कुछु बोल्‍बो कलसे, उ त शैतानकओर्से हो।
बद्‍ला सम्‍बन्‍धी
लूका ६:२९-३०
38“‘आँखक बद्‍ला आँख, दाँतक बद्‍ला दाँत’ कना बात त टुह्र सुनरख्‍लो।#प्रस २१:२४; लेवी २४:२०; व्‍य १९:२१ 39तर मै कहटुँ, टुह्र कौनोजहनसे बद्‍ला जिन लेओ। यदि कौनो मनैया टुँहार दाहिन गालम चट्‌काई कलसे, बाउँ गाल फे सोझारदेओ। 40कौनो मनैया मुद्दा लगाक टुँहार कमीज लैजाइ खोज्‍ठा कलसे, ओहीह कोट फे देडारो। 41कौनो मनैया एक किलोमिटरसम जैना कर लगैठा कलसे, वाकरसँग दुइ किलोमिटरसम जादेओ। 42टुँहीनसे मङ्‌ना सबजहन देओ, ऋण मङ्‌ना मनैन फे ऋण देओ।
शत्रुन प्रेम कर्ना सम्‍बन्‍धी
लूका ६:२७-२८,३२-३६
43“‘आपन छिमेकीह प्रेम करो, शत्रुहजुन हेल्‍हा करो’ कना बात त टुँहन थाहँ बा।#लेवी १९:१८ 44तर मै टुँहन कहटुँ, शत्रुन प्रेम करो। टुँहन सँतुइयन्‍हक लाग प्रार्थना करो। 45असिक कर्बो कलसे, स्‍वर्गम रना आपन बाबक छाई-छावन हुइबो। काकरकि परमेश्‍वर खराब ओ सज्‍जन दुनु जन्‍हक लाग घाम लगादेठ। धर्मी ओ पापी दुनु जन्‍हक लाग पानी बर्सादेठ। 46टुँहन प्रेम करुइयन केल प्रेम कर्ठो कलसे, टुह्र का इनाम पाइसेक्‍बो जे? ओसिन प्रेम त कर उठुइयन फे कर्ठ। 47टुह्र आपन मनैन केल आदर कर्ठो कलसे, औरजहनसे धेर का काम कर्लो जे? ओसिक त गैरयहूदी मनै फे कर्ठ। 48स्‍वर्गम रना बाबा सब बातम सिद्ध रहअस टुह्र फे सब बातम सिद्ध होओ।”#लेवी १९:२; व्‍य १८:१३

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About दङ्‍गौरा थारू

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.