Sɩngre 1
MPBU

Sɩngre 1

1
Dũniyã ne ninsaal naanego
1Sɩngr wẽndẽ, Wẽnnaam naana yĩngr la tẽnga. 2Tẽngã#1.2 tẽngã: B sẽn yeel tɩ tẽngã kaanẽ wã rat n yeelame tɩ tẽn-gãong rag n ka be ye. Bala, koomã rag n luda tẽn-gaongã zãnga. rag n ka tar yalẽ ye, a rag n yaa vɩʋʋgo. Likã rag n luda zĩ-zulumsã. La Wẽnnaam Sɩɩgã rag n laanda koomã zugu. 3#2Kor 4.6Dẽ, Wẽnnaam yeelame: «Bɩ vẽenem zĩndi.» La vẽenem zĩndame. 4Wẽnnaam yãame tɩ vẽenemã yaa sõama. La bãmb welga vẽenemã ne likã toore.
5Wẽnnaam pʋda vẽenemã yʋʋr tɩ ‹wĩndga›, la b pʋd likã yʋʋr tɩ ‹yʋngo.› Zaabr la yibeoog zĩndame. Yaa pipi daarã. 6#2Pɩy 3.5Wẽnnaam yeelame: «Bɩ sa-gãongã zĩnd n welg koomã ne taaba.» 7Wẽnnaam naana sa-gãongo, n welg koom ning sẽn be sa-gãongã tẽngrã ne koom ning sẽn be yĩngrã ne taaba. La a yɩɩ woto.
8Wẽnnaam pʋda sa-gãongã yʋʋr tɩ ‹saasẽ.› Zaabr ne yibeoog zĩndame. Yaa yiibẽ daarã.
9Wẽnnaam yeelame: «Bɩ koomã fãa sẽn be saagã tẽngrã tigim taab zĩ-yende, tɩ tẽn-gãongã puki.» La a yɩɩ woto. 10Dẽ, Wẽnnaam pʋda tẽn-gãongã yʋʋr tɩ ‹tẽnga›, la b pʋd koomã sẽn tigma yʋʋr tɩ ‹ko-kãsemse.› Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 11La Wẽnnaam yeelame: «Bɩ bõn-vãad buud toor-toor yi: Mood sẽn womd biisi, tɩɩs sẽn womd b biis wa sẽn zems b buudã sẽn yaa to-to dũniyã zugã.» La a yɩɩ woto. 12Bõn-vãad buud toor-toor yii tẽn-gãongã zugu, la mood buud toor-toor sẽn womd biis wa sẽn zems b buudã yiime, tɩ tɩɩs buud toor-toor sẽn womd biis yi wa sẽn zems b buudã sẽn yaa to-to wã. Dẽ, Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 13Zaabr la yibeoog zĩndame. Rẽ yaa rasem a tãab daarã.
14La Wẽnnaam yeelame tɩ ãdsã zĩnd sa-gãongẽ wã, n tõog n welg wĩndgã ne yʋngo. Bãmb na n yɩɩ bãn n wilg wakate, rayã, la yʋʋmã. 15Bɩ ãdsã zĩnd sa-gãongẽ wã n kõt dũniyã vẽenem. La a yɩɩ woto. 16Wẽnnaam naana vẽenem sẽn yaa kãsems a yiibu: n kɩt tɩ vẽenem ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã soog wĩndga, la tɩ vẽenem ning sẽn yaa bilfã, soog yʋngo. La bãmb naana ãdse. 17Wẽnnaam ninga bãmb sa-gãongẽ wã, n kɩt tɩ b kõt dũniyã vẽenem. 18La bãmb n so wĩndg ne yʋngo. La b welga vẽenemã ne likã. Dẽ, Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 19Zaabre, la yibeoog zĩndame, rẽ yaa rasem a naas daarã.
20Wẽnnaam yeelame: «Bɩ bõn-vɩɩlɩ pid ko-kãsengã pʋg n saagdẽ, tɩ bõn-yɩgdɩ me zĩnd dũniyã zugu, n yɩgd yĩngri.» 21La Wẽnnaam leb n naana parwẽna sẽn be ko-kãsengã pʋgã, wa sẽn zems b buudã sẽn yaa to-to, la b naan bõn-vɩɩlɩ nins sẽn dugd koomã pʋgã wa sẽn zems b buudu, la b yaa wʋsg n saagd koomã pʋga. Dẽ, Wẽnnaam leb n naana bõn-yɩgdɩ wã fãa wa sẽn zems b buudu. Dẽ, Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 22Woto, Wẽnnaam ning-b-la bark n yeele: «Bɩ y rog n fɩɩg n pid ko-kãsemsã, la bɩ bõn-yɩgdɩ wã fɩɩg wʋsg dũniyã zugu.» 23Zaabr la yibeoog zĩndame. Rẽndã yɩɩ rasem a nu wã daare. 24Wẽnnaam leb n yeelame: «Bɩ bõn-vɩɩs buud toor-toor zĩnd dũniyã zugu. Yaa yir dũmsi, bõn-vuudsi, la we-rũmsi, bãmb fãa, buud toor-toore.» La a yɩɩ woto. 25Wẽnnaam naana we-rũms buud toor-toore, yir rũmsã buud toor-toore, la b naan bõn-bãooneg nins sẽn saagd tẽngã wa sẽn zems b buudu. Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 26#1Kor 11.7Dẽ, Wẽnnaam yeelame: «D maan ninsaal t'a yɩ wa tõndo, n tar tõnd wẽnego. Bɩ ninsaal soog zĩmã sẽn be koomã pʋgã, la a soog bõn-yɩgdɩ wã sẽn yɩgd yĩngrã ne yir rũmsã, la dũniyã gill fãa ne bõn-vuuds nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã.» 27#Sɩng 5.1,2#Mat 19.4, Mark 10.6Dẽ, Wẽnnaam naana ninsaalbã n wẽneg b menga. Wẽnnaam naan-b lame n wẽneg bãmb a Wẽnnaam mengã. Wẽnnaam naana bãmb pag ne raoa. 28Wẽnnaam ning-b-la bark n yeel-ba: «Rog-y kamb n fɩɩg n pid dũniyã, la y soog-a. Soog-y zĩmã sẽn be ko-kãsengẽ wã, ne bõn-yɩgdɩ wã sẽn yɩgd yĩngrã, la y soog rũmsã sẽn vuud tẽn-gãongã zugã.» 29Wẽnnaam yeelame: «Ade, mam kõta yãmb mood nins fãa sẽn be dũniyã pʋg n womd biisã, ne tɩɩs nins fãa sẽn womd biisã. Bãmb na n yɩɩ yãmb dɩɩbo. 30La rũms nins fãa sẽn be dũniyã zugã, ne bõn-yɩgdɩ wã sẽn yɩgd yĩngrã, la bũmb nins fãa sẽn vuud tẽn-gãongã zugã, bõn-vɩɩs nins fãa sẽn vɩ dũniyã rɩɩb na n yɩɩ mo-maasa.» La a yɩɩ woto. 31Wẽnnaam yãndame tɩ bũmb nins fãa bãmb sẽn naanã sɩd yaa sõama hal wʋsgo. Zaabr la yibeoog zĩndame. Rẽndã yɩɩ rasem a yoob daarã.

Moore Bible © Bible Society of Burkina Faso, 2014.


Learn More About WẼNNAAM SEBRE 2014

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.