Mateo 8
NYM51

Mateo 8

8
1Alisi aho wamalaga kutelemuka ku lugulu mavuto mingi ga vanhu gamulondaga. 2Na wa mbizi wegelaga na wamukuvilaga, uhaya, Guku, ulu veve ulikova ulikovola kumpizya. 3Na wagololaga kukono kwakwe, wamukumaja na wahaya, Ndikova, upile. Na itungo lili mbizi zyakwe zyapilaga. 4Na Yesu wamuwilaga, Lolaga, uleke kumuwila munhu, alisi uje ukiyoleche hambele na muhozya muhanya na ufumye mhenzi hoyene Mose walagilaga yive vusangilwaho kuwavo.
5Na aho Yesu wingilaga mu Kapernaumu, mutwale 6wizaga kuwakwe, wamwigongelaga, uhaya, Guku, 7mukumba wane alalile ku numba alemalile na aliduka muno. 8Na Yesu alimuwila, Nkwiza namupizye. Mutwale wamwitavukaga, uhaya, Guku, nkasikile isima ati veve wingile hansilili na vukumbo wane, alisi 9uguyombe muhayo duhu, na mukumba wane akupila. Kwisi na nene ndi munhu hansilili na vukovozi, ndi navo valugaluga hansilili na nene, na ulu ndimuwila umo, Jaga, nawe uja; na ungi, Nzugu, nawe uwiza, na 10musese wane, Itaga yeniyi, nawe aliyita. Alisi aho Yesu wigagwa genaya, wakumaja na wavawilaga venavo vamulondile, Yalole ndimuwila inwe, ntali kuvona luhigi luhanya kitisi lwenulu mugati na Israeli. 11Alisi ndimuwila inwe ati, vingi vakufuma ku kiya na ku mweli na vakwikala hakulila hamohene na Abrahamu na Isaka na Yakobo mu vutemi wa mwilunde. 12Alisi vana va vutemi vakutagilwa hanze mu giti; henaho kukuviho kulila na kusya mino. 13Na Yesu wamuwilaga mutwale, Jaga, yikukwilile kitisi wasanizaja. Na mukumba wakwe wapilaga itungo lyenilo.
14Na aho Yesu wingilaga mu numba yamwa Petro wamuvonaga nina vukwi alalile, alwalile homa. Na 15wamudimaga kukono, na homa yamulekulaga na wavukaga na wamuvonekaja. 16Alisi aho yavagi mhindi vamuletelaga vanhu va migavo vingi, na wayifumaja 17na muhayo duhu, na wavapizaja valwile vose, kigele yifikile kitisi yayombilwe na mufumbuzi Yesaya homwene wahaya,
Mwenuyu wagavukaja mavusakazu giswe na wagasombaga mavulwile giswe.
18Alisi haho Yesu wayivonaga mbuto yamupilimaga, walagilaga kuvuka kumwambu. 19Na mumanicha fitabu umo wamwegelaga na wamuwila, Muhembeki, nkukulonda kosekose uko ulija. 20Na Yesu wamuwilaga, Makeye gali na wikalo wago na manoni ga hʼilunde gali na fyali, alisi Mwana wa munhu akavile na hakugusagamizya mutwe gwakwe. 21Na ungi wa vahemba vakwe wamuwilaga, Guku hambele umpe luhusa kuja nakamuzike vava. 22Yesu wamuwilaga, Undonde, na uvaleke vafu vavazike vafu vavo.
23Na aho wingilaga mu wato, vahemba vakwe vamulondaga. 24Na muyaga muhanya gwavukaga mu nyanza kusika wato wakumbagwa na mavimbi, alisi mwenekili walalaga tulo. 25Na vahemba vamwegelaga, vamumisaja, 26vuhaya, Guku, utupizye, tulizimila! Na alivawila, Kuki mulogoha, inwe vʼisanizyo ido? Na wavukaga na waguhilimilaga muyaga na nyanza, na havagi sele vuliko. 27Alisi vanhu vakumaja na vayombaga, Munhu ki mwenuyu, muyaga na nyanza zilimudonhoka!
28Na aho wafikaga kumwambu mu nsi ya Vagerasi, vasangaja nawe vanhu va migavo vavili, hovene vafumaga ku fivimbi, vadaki muno, sisyo kuduhu munhu wakovolaga kuvita nzila yeniyo. 29Na vahamukaga na vayombaga, Ulikovaki kuwiswe, veve Mwana wa Mulungu? Kinahe, wizaga kutuducha na itungo liswe 30litali? Alisi kasinzo kufuma kuwavo lyavagi idale ihanya lya nguluve zilidima. 31Alisi migavo yamulombaga na yuhaya, Ulu ulitufumya, ututumizye twingile mwidale lya nguluve. 32Na wayiwilaga, Jagi! alisi yafumaga na yingilaga mwidale lya nguluve, na idale lyose lyatelemukilaga mwiga mugati na nyanza na lyafwilaga mu minzi. 33Alisi vadimi vapelaga, na aho vafikaga mu kaya vapozaja gose na genaya gavakwililaga vanhu va migavo. 34Haho va mukaya vose vafumaga kusanja na Yesu, na aho vamuvonaga, vamulombaga afume mwigunguli lyavo.

Nyamwezi New Testament © Bible Society of Tanzania, 1951.


Learn More About Nyamwezi New Testament 1951

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.