MATIUS 1
BAN

MATIUS 1

1
Indik babad katurunan Ida Hyang Yesus Kristus
(Luk. 3:23-38)
1Puniki babad palelintihan Ida Hyang Yesus Kristus katurunan Daud, katurunan Abraham.
2Abraham maputra Ishak, Ishak maputra Yakub, Yakub maputra Yehuda lan semeton-semeton danene. 3Yehuda maputra Peres miwah Serah (saking rabine Diah Tamar). Peres maputra Hesron, Hesron maputra Ram. 4Ram maputra Aminadab, Aminadab maputra Nahason, Nahason maputra Salmon. 5Salmon maputra Boas (saking rabine Diah Rahab). Boas maputra Obed (saking rabine Diah Rut), Obed maputra Isai, 6Isai maputra Sang Prabu Daud.
Daud maputra Salomo (saking rabine sane pecak rabin Dane Uria). 7Salomo maputra Rehabeam, Rehabeam maputra Abia, Abia maputra Asa. 8Asa maputra Yosapat, Yosapat maputra Yoram, Yoram maputra Usia. 9Usia maputra Yotam, Yotam maputra Ahas, Ahas maputra Hiskia. 10Hiskia maputra Manase, Manase maputra Amon, Amon maputra Yosia. 11Yosia maputra Yoyakin lan semeton-semeton danene. Daweg punika bangsa Israel kaselong ka Babel.
12Sasampune bangsa Israel maselong ring Babel, Yoyakin maputra Sealtiel, Sealtiel maputra Serubabel. 13Serubabel maputra Abihud, Abihud maputra Elyakim, Elyakim maputra Asor. 14Asor maputra Sadok, Sadok maputra Akim, Akim maputra Eliud. 15Eliud maputra Eleasar, Eleasar maputra Matan, Matan maputra Yakub. 16Yakub maputra Yusup rabin Diah Maria, sane ngembasang Ida Hyang Yesus sane mabiseka Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.
17Dadosipun ngawit saking Abraham rauh ring Daud, wenten patbelas turunan. Ngawit saking Daud, rauh ring masane kaselong ka Babel taler patbelas turunan. Tur saking masane maselong ka Babel rauh ring masan embas Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, taler patbelas turunan.
Indik embas Ida Hyang Yesus
(Luk. 2:1-7)
18Indik embas Ida Hyang Yesus Kristus katuturanipun sapuniki: Daweg ibun Idane, Diah Maria sampun magegelan sareng Dane Yusup, sadurung dane marabian, Diah Maria jeg sampun mobot. Bobotan danene punika kawitnyane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19Gegelan danene, inggih punika Dane Yusup anak sane tansah malaksana patut, nanging dane nenten mapakayunan jaga ngawinang Dane Diah Maria kimud, punika awinanipun Dane Yusup mapakayun megat gegelan danene saking silib. 20Nanging ritatkala dane ngayun-ngayunin indike punika, raris dane karauhin antuk malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning panyumpenan. Sang malaekat ngandika ring dane sapuniki: “Yusup sentanan Sang Prabu Daud, edaja takut nyuang Maria nganggon kurenan, sawireh rarene ane kaduta ento, uli Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21Maria lakar ngembasang putra lanang, tur kita patut marabin anake alit ento Yesus, sawireh Ida lakar ngrahayuang parakaulan Idane uli sakancan dosannyane.”
22Paindikane punika mula wantah jaga mamargi sakadi asapunika, mangda tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kawarahang antuk nabine, sapuniki: 23“Daane ento lakar beling tur nglekadang pianak muani. Pianakne ento lakar kadanin Immanuel” (sane mateges: Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin iraga).
24Sasampun Dane Yusup matangi, raris dane ngambil Diah Maria, kanggen rabi satinut ring pangandikan malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane. 25Nanging Dane Yusup tan matemu semara ring Diah Maria kantos putrane lanang punika embas. Dane Yusup marabin anake alit punika “Yesus”.

Today's Bali Bible “Cakepan Suci” © Indonesian Bible Society, 1990.


Learn More About Cakepan Suci

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.