1
Adams ætt
1Adam, Set, Enosj; #1 Mos 5 2Kenan, Mahalalel, Jared; 3Enok, Metusjalah, Lamek; 4Noah, Sem, Kam og Jafet.
5Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. #1 Mos 10,2–4 6Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 7Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
8Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. #1 Mos 10,6–18 9Kusj fikk sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan. 10Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. 11Misrajim ble ættefar til luderne, anamerne, lehaberne, naftukerne, 12patruserne og kaslukerne, de som filisterne stammer fra, og kaftorerne.
13Kanaan ble far til Sidon – det var hans eldste sønn – og til Het. 14Fra ham stammer også jebusittene, amorittene, girgasjittene, 15hevittene, arkittene, sinittene, 16arvadittene, semarittene og hamatittene.
17Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Masj. #1 Mos 10,22–29 18Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber. 19Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg; for i hans dager ble menneskene spredt ut over jorden. Hans bror hette Joktan. 20Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan.
24Ætlinger av Sem var Arpaksjad, Sjelah, #1 Mos 11,10–26 25Eber, Peleg, Re’u, 26Serug, Nakor, Tarah 27og Abram, det er Abraham.
Abrahams ætt
28Abrahams sønner var Isak og Ismael. #1 Mos 25,13–16 29Dette er deres ætlinger: Nebajot var Ismaels eldste sønn. Han hadde også sønnene Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var Ismaels ætlinger.
32Ketura, Abrahams medhustru, fikk sønnene Simran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjuah. Joksjans sønner var Saba og Dedan. #1 Mos 25,1–4 33Og Midjans sønner var Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda’a. Alle disse var Keturas etterkommere.
34Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. #1 Mos 25,19–26 35Esaus sønner var Elifas, Re’uel, Je’usj, Jalam og Korah. #1 Mos 36,10–13.15–17 36Elifas fikk sønnene Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna og Amalek. 37Re’uels sønner var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38Se’irs sønner var Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, Disjon, Eser og Disjan. #1 Mos 36,20–28 39Lotans sønner var Hori og Homam, og Lotans søster var Timna. 40Sjobals sønner var Aljan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Og Sibons sønner var Ajja og Ana. 41Ana hadde sønnen Disjon, og Disjons sønner var Hamran, Esjban, Jitran og Keran. 42Esers sønner var Bilhan, Sa’avan og Ja’akan. Disjans sønner var Us og Aran.
Konger og høvdinger i Edom
43Dette er de kongene som regjerte i Edom før det var noen konge i Israel: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba. #1 Mos 36,31ff 44Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 45Da Jobab døde, ble Husjam fra Teman konge etter ham. 46Da Husjam døde, ble Hadad, sønn av Bedad, konge etter ham. Det var han som slo midjanittene på Moab-marken. Hans by hette Avit. 47Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 48Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved Eufrat konge etter ham. 49Da Saul døde, ble Ba’al-Hanan, sønn av Akbor, konge etter ham. 50Da Ba’al-Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Hans by hette Pa’u, og hans kone hette Mehetabel. Hun var datter av Matred, Mesahabs datter.
51Da Hadad var død, rådde disse stammehøvdingene i Edom: høvdingene i Timna, Alja, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mibsar, 54Magdiel og Iram. Dette var stammehøvdingene i Edom.