Matio 5
NGBM

Matio 5

5
Yěsô ne ńda’te nò shÿó mbòŋo
(Malékuse 3.13; Lukase 6.12-13,20)
1Yěsô gyá pá’ menùɔ lá’ tǒ, ńkwɔ́’ɔ ndùm lekwɔ’ɔ́, ńnéŋe ssé, *ngàŋa kwò yé tó ńkẅɛ́te yé. 2Á zye léla’te nò mbwó pɔ́b ngie:
3Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie pɔ́ zsé ngie pɔ́ ee mvfò Ssé pɔ́ té tsɔ́ mmó ku’,
mélà’mie pɔ́ ge gÿo jÿó pì *lefùɔ Ssé.
4Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie e ne ńdʉa,
mélà’mie Ssé ge gÿo tsí’i ntse nÿɔ́g mɔ́b
5Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie e té gÿo ga’ ga’ wɔ́,
«mélà’mie pɔ́ ge gÿo jÿó ngwòŋ».
6Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie pɔ́ ne ńkwa’a ńtsɔ́ɔn légÿo mmó gie Ssé kwoŋ,
«mélà’mie Ssé ge gÿo pɔ́ gÿo yɛ̌ mmó».
7Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie pɔ́ ne ńtsɔ́ɔn mezìŋe petsɔ́ pʉ̀a,
«mélà’mie e Ssé ge gÿo tsɔ́ɔn mezìŋe mɔ́b yɔ́b».
8Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie tsɔ́ nkwaŋá té pòŋ té ntʉ́m pɔ́b wɔ́,
«mélà’mie pɔ́ ge gÿo gyá Ssé».
9Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie pɔ́ ne ńdɔgɔ mbʉ́lè ńtáŋte menò,
«mélà’mie mé ge lá’ tóŋo wɔ́b lê púɔ Ssé».
10Pàshÿó mbòŋo ee pʉ̀a pie mé ne ńkʉ́e wɔ́b ńtí nue pɔ́ ne ńgÿo pá’ Ssé ne ńzɛ́te,
«mélà’mie pɔ́ ge gÿo jÿó pì *lefùɔ Ssé».
11«Pi ee pàshÿó mbòŋo ná fʉ̀’ gie mé ge ne zoonte gẅí, é ne kʉ́e gẅí, é tÿɔ́gɔ sóon ntí ntí twó pi mélà’ mɔ́ɔn». 12Pi kág ńzɔb ńzíŋ, mélà’mie e Ssé nyɛté máa máa ntsɔ’ɔ́ fà’ né ńdɔgɔ ńzẅí’te gẅí. Pi zɔɔn ńzsé ngie á gíŋe ńgwɔ́ pɔ́ ndʉŋ ndʉŋ pá’, mé la gÿo nà pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé pie é la vɔg ńtó tá pi tó.
Ngwáŋ pɔ́ nkà’ mmɔ̌g
(Malékuse 9.50; 4.21; Lukase 14.34-35)
13Pi zɔɔ ngwáŋ tsɛ̀ɛ njÿó. Ngwáŋ ee pé’e ńgwɔ́ gie é lɔɔn ńcʉ́’ ńdebe lebe, mbà à lɔɔn ńgwɔ́ mé gÿo lêkɔ́ tá é gíŋe ńdʉm? É té gíŋe ńku’u nà tsɔ̌ nò wɔ́, mé cʉ́’ ńgẅiin pɔ́ lepÿɛɛ pǐ, mé lɔg mekwò ńneŋte. 14Pi zɔɔ kyɛ̀’ tsɛ̀ɛ njÿó. Mé lɔɔn ńkwɛ́ɛ tÿǒsoŋ ndùm lekwɔ’ɔ́, mbà à lɔɔn ńgwɔ́ á le lyeen.
15Mé ké tè piŋ ńdyɛɛ lâm, ńdɔg ngwʉ̌ŋ ńkábte wɔ́. Mé lyɛɛ lâm, ńtÿɔ́g pɔ́ ndùm tápelè, á kyɛ’ pʉ̀a metsèm pie ée ndá. 16Aa yɛ̌ tá á poŋ ngie pi kyɛ’ pʉ̀a mesoŋ tá pɔ́ gyá nò mbòŋo gie pi ne ńgÿo, ńdeen ńké ńgu’te Tá gẅi gẅie aa tÿǒ lepwó.
Ànò lepʉ̌
17Tà pi kwaŋ ngie mèŋ n ka tǒ lépyág *lepʉ̌ Mǒsê ka pɔ́ nò gie pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé la gɔɔn wɔ́. Ngǎŋ, n ka tè tóo lépyág wɔ́, mèŋ n ka tǒ pɔ́ légÿo mé cwoŋo ńjú’. 18Tà mèŋ n ké shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, lefàŋ pɔ́ tsetsá’ ge lá’ ńnéŋe pɔ́ lêkɔ́ wɔ́, mùɔ mélǎga nò lê pilé, múɔ mémmó lê pilé le nà *lepʉ̌ pyé. À ké ńgwɔ́ pɔ́ pú’u, tà ńkú fʉ̀’ gie àkɔ̌kɔ gie *lepʉ̌ gɔɔn à pumté. 19Pú’u la, nyìŋ gẅie à gʉ̌a nà mbʉ̌, éfó fʉa pɔ́ tsɔ̌ mùɔ métsẅǐ ḿbiŋ ńzí’i tsɔ́ pʉ̀a légÿo yɔ́b pá’ yé, mé ge lá’ náa yé tàa nzèm tsɛ̀ɛ nò *lefùɔ Ssé. À piŋ ńgʉa ná nyìŋ gẅie à tÿɔgɔ́ kwó mǒ, ḿbiŋ ńzí’i petsɔ́ pʉ̀a légÿo pú’u, mé lá’ ńnáa yé tàa mvfò tsɛ̀ɛ nò *lefùɔ Ssé. 20!Áa yɛ̌ tá mèŋ n gɔɔn né pi ngie: Pi lɔɔn té kú’te *lepʉ̌ mbòŋo ńtɔ́g *pàkyagte lepʉ̌ Mǒsê lâ pà *farisay wɔ́, mbà pi tě ńdá’a ńkúu ná nò *lefùɔ Ssé wɔ́.
Lefà’a tà’ ncwò
(Malékuse 11.25; Lukase 12.57-59)
21Pi la jú’ ngie mé la gɔɔn mbwó pàmangʉa njʉ̀’ pégè ngie: «Tà nyìŋ lá’ ńzẅé nyìŋ, ńgɔɔn ngie: Nyìŋ lɔɔn ńzẅé nyìŋ, mbà mé ge lɔgɔ yé gʉa mvfò ntsɔ́’te mentsaŋ». 22Tá’ mèŋ n gɔ̌ɔn yɔ́ɔn né pi ngie: Nyìŋ lɔɔn ńgyáŋa lóŋ nà fɛ́ we, mé gẅiin lélɔgɔ yé ńgʉa mvfò ntsɔ́’te mentsaŋ. Nyìŋ gẅie à toŋó fɛ́ we lê gʉ̀gʉ̀, mé gẅiin lélɔgɔ yé gẅie à tǒŋ ńgʉa mvfò cú’tè pàsá’a lá’. Nyìŋ gẅie à toŋó fɛ́ we lê tè zsé Ssé, à ku’u nyìŋ gẅie ńgwɔ́ Ssé ma’a yé mmɔ̌g. 23Pú’u la, nyìŋ lɔɔn ńdɔg shúm pwɔ́’ sé ńtóo jʉ’ gie mé nuŋe pwɔ́’ wó lénáa mbwo Ssé, ńkímte ngie à ka fʉa nò mbwó fɛ́ we, 24àngàŋ nyé shúm pwɔ́’ sé, ńzɔɔn ńgʉa ńgyá fɛ́ we pɔ́ yé maga yɛ̌ nò, tá á leen ńké ḿbiŋ nzèm ńná shúm pwɔ́’ sé á mbwó Ssé.
25Nyìŋ lɔɔn ne ńkʉ́a nyìŋ njǔ, pɔ́ yé nyé mánzsè ne ńgee jʉ’e ntsaŋ, á fa’ shÿó pɔ́ yé mag ntsaŋ, tà á té pú’u wɔ́, mbà à ge kúu mbwó tándá pà zá’ ntsaŋ, à náa ngàŋ mbwó pàpyɛ́b ndá tsǎŋ, pɔ́ gʉa ḿma’a yé tsǎŋ. 26Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, àngàŋ ge lá’ gwɔ kẅɛɛ tsǎŋ, é pú toŋo kɔ́ɔkɔ́ gie mé ne ńkʉ́a mbwo yé tà tsɔ́ le pyé.
Ànò gÿɛ́
(Matio 18.8-9; Malékuse 9.43,47-48)
27Pi la jú’ ngie mé la gɔɔn ngie: «Tà nyìŋ lá’ ńgÿo gÿɛ́». 28!Tá mèŋ n gɔɔn né pi ngie: Nyìŋ lɔɔn ńdíe manzwě ńtsɔ́ɔn á zsé ngie áa tsɛ̀ɛ ntʉ́m yé mámbàŋa, mbà à ně ńdá’ ńgÿo gÿɛ́. 29Lejÿɔ́g shú sé pwó tʉ̀ lɔɔn ńtsóte gú ɔ̀ fʉa nò, ɔ̀ tsɔ́’ ńgwá’a taa taa ngʉ̀a shʉ̀shʉ̀a. Mvfò ee pá’ ńgwɔ́ tsɔ̌ tà’ ná mekèm mbùm mú pyé, mé piŋ ńké le lá’ ḿma’a gú tsɛ̀ɛ mmɔ̌g wɔ́. 30Àpwó jú ye tʉ̀ lɔɔn ńtsóte gú ɔ̀ fʉa nò, ɔ̀ zá’ ńgwá’a taa ngʉ̀a shʉ̀shʉ̀a. Mvfò ee pá’ ńgwɔ́ tsɔ̌ tà’ ná mekèm mbùm mú pyé, mé piŋ ńké le lá’ ḿma’a gú tsɛ̀ɛ mmɔ̌g wɔ́.
Ànò ná manzwě pɔ́ ndǔm we léfege
(Matio 19.7-9; Malékuse 10.11-12; Lukase 16.18)
31Mé la gíŋe ńgɔɔn ngie: «Nyìŋ lɔɔn ńgee ńjwoŋ nzwě we, á náa ŋwà’ne lélɔg ńjwoŋo yé». 32!Tá’ mèŋ, n gɔɔn né pi ngie: «Nyìŋ lɔɔn ńjwoŋo nzwě we, té gwɔ́ gie manzwě gÿǒ gÿɛ́, mbà a tsoté yé légÿo gÿɛ́ pá’ à lɔɔn ńgʉa ńzɔ́’ɔ tsɔ̌ nyìŋ. Nyìŋ piŋ ńzɔ́’ɔ manzwě gẅie ndǔm we jwoŋó yé, mbà à gÿǒ gÿɛ́».
Ànò ná lekʉa nò
33Pi la gíŋ ńjú’ ngie mé la gɔɔn mbwó pàmangʉa njʉ̀’ pégè ngie: «Nyìŋ lá’ ńgɔɔn nò tà ńdɔg lezíŋ Ssé ńkʉa, àngàŋ gÿo yɛ̌ nò». 34!Tá’, mèŋ n gɔɔn né pi ngie: Tà pi gɔɔn nò tà ńdɔg lezíŋ Ssé ńkʉa. Tà pi lɔgɔ tÿǒ lepwó ńkʉa, á nue aa jʉ’ gie e Ssé ńnéŋe wó 35Tà pi lɔgɔ tsetsá’ ńkʉa, á nue ee ntÿɔgɔ́ mekwó Ssé. Tà pi lɔgɔ Yerósalem ńkʉa, á nue aa tÿǒsoŋ fùɔ we lÿò 36Tè ké ńdɔgɔ twó jú ńkʉa nò, á nue ńgwɔ́ ɔ̀ légÿo tà’ nnoŋo twó jù fɔ́g wɔ́, é ke légÿo é síŋ wɔ́. 37Oon gẅi gwɔ́ pɔ́ oon, ngǎŋ gẅi gwɔ́ pɔ́ ngǎŋ, àgie mé kẅi’i mǒ fóo mbwó Sátà.
Ànò ná letsɔ’ɔ́ piŋé nò
38Pi la jú’ ngie mé la gɔɔn ngie: «Nyìŋ pyág lejÿɔ́g nyìŋ, àngàŋ pyág sé, nyìŋ tsɔ́’ lesoŋ nyìŋ, àngàŋ tsɔ́’ sé». 39!Tá’ mèŋ n gɔɔn né pi ngie: Tà pi tsɔ́’ɔ piŋé nò nyìŋ gẅie à gÿǒ nò tepòŋ ná pi ńnáa yetsɔ́. Nyìŋ cúɔ pwó letuŋó nyìŋ, á sele yetsɔ́ gwǒŋ á mege ńcúɔ. 40Nyìŋ fa’a lésẅiŋe nyìŋ jʉ’e ntsaŋ, pá’ à ge gwoon nzsǒ ngàŋ yé ma’ e kẅé, àngàŋ pú ńnyé wɔ́b yé fÿɔ́g né yé. 41Mékéle lɔg tʉ̀ sẅɛ́ɛ nyìŋ ngie à kaa pì’ yé, ńdɔg ńgiŋe mmó tà’ kilometà lê gwǒŋ, á lɔg ńgiŋe nà mmó mekilometà méntá. 42Nyìŋ náa mmó mbwó nyìŋ gẅie à ne ńdúɔ mmó mbwó yé. Tà nyìŋ ké ńtém nzèm nyìŋ gẅie à zɛté ngie à fuu yé mmó.
Nyìŋ kwoŋo ngàŋ mbù we
43Pi la jú’ ngie mé la gɔɔn ngie: «Nyìŋ kwoŋo fɛ́ we nyìŋ mesoŋ, ḿbʉa ngàŋ mbù we». 44!Tá’, mèŋ n gɔɔn né pi ngie: Pi kwoŋ megàŋ mbù pi. [Pi sẅíŋte Ssé nà twó pʉ̀a pie pɔ́ nyɛɛ gẅi ngɔ́’]. 45Pi lɔɔn ńgÿo pú’u, mbà pi ge gwɔ́ kwà’ púɔ Tá gẅi gẅie aa tÿǒ lepwó. À gÿo nèm we tʉ́a ná pʉ̀a tèpòŋ mbɔɔ nà pʉ̀a membòŋo, ḿbiŋ ńgÿo mbʉ̀ŋ luu ná pʉ̀a pie é kú’te *lepʉ̌ sé mbɔɔ pie é té kú’te. 46Pi lɔɔn ńkwoŋ pɔ́ ndá’ pʉ̀a pie pɔ́ kwoŋo gẅí, mbà mé ge gíŋe ná ndǎg né pi ná kɔ́? *Pàkẅé ncùb pà Roma gíŋe ne ńgÿo yɔ́b pɔ́ pú’u. 47Pi lɔɔn ńtsyɛ’te pɔ́ ndà’ mefɛ́ pí, mbà pi gÿǒ kɔ́ yé sẅé? Pàte zsé Ssé gíŋe ne ńgÿo yɔ́b pɔ́ pú’u. 48Pú’u lá, pi gwɔ́ pàtè *lɔ̌’, pá’ Tá gẅi gẅie aa tÿǒ lepwó aa tè *lɔ̌’

Nouveau Testament en Ngienboum © Alliance Biblique du Cameroun, 2007.


Learn More About Nouveau Testament en Ngienboum

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.