Banɔkpɛkpɛ Axɔ̃ɛ 1
NYB

Banɔkpɛkpɛ Axɔ̃ɛ 1

1
Befeke Yesu Ewunɔ Avɛnɔ Kitití
1Teofilo gɛ ɛdɛmɛ nɔ, nɛ mɛ keplukpa kukuɔ mɛɛ, ɛfɔnɔ kɛkpɛ gɛ Yesu akpɛ yɛaxɔ̃ɛ nɛ̀ bɔdɔ̃ kakasɛ esi 2flogo tɛ bebe feke yɛ ewunu avɛnɔ kititíɛ, akɔ banunɔ gɛ ebú asɛ yɛanɔkpɛkpɛ akɔ ɔsha ɔgana Ɔfɔfuĩa gbangbã mɛ. 3Nɛ yɛɔtɔ gɛamɔ niedeɛ, ebu yɛishu akasɛ balɛ kɛlɛ abhɛtɛ kɛlɛ asɛ tɛ betì asɛ alɛ nɛ̀ ɛkpã. Ebu yɛishu akasɛ balɛ nɛ ewui afɛtalɛ nɛ̀ tɔtɔɖɔ mɛ pɛ azaɖɔaɖɔ nɛ Owusoso Akaa ukusi ŋaŋã shu. 4Kibeɛ tinikpo gɛ azaŋã bɔdɔ̃ nɛ̀ alɛɛ, akɔ alɛ ɔsha ɔlɛ asɛ, “Nɔtɛshɛ nɛ Yerusalem, pɔ nɔzã tɛ nozopo kɛgɛ Mɛakaa atɛɖɔ elu asɛ abakɔ pɛ ɛzɛɖɔ tseɖe wɔnɔɔ. 5Bulĩ Yohanes alɔkɔ aakpɛ Owusoso Akaa bulĩ nɛ kɛtakpu akɔ banunɔ, pɔ nɛ ewui gulũi teli gɛ abà mɛɛ, Ɔfɔfuĩa Gbangbã babà lɔkɔ akpɛ bulĩɛ akɔ wɔnɔ xɔnɔ nɔ̀.”
6Gɛ bazatyɔaa, bebisi yɛasɛ, “Apalete, kibè ɛlɛ mɛ wobodzinɔ bukusiŋaŋã ɔkɔ Israelanɛ dza?”
7Yesu ebuiliulũ akɔ alɛ asɛ, “Wɔnɔ xɔnɔɔ, kɛma ɔsɛ tɛ̀ noti kibeɛ alo ewuiɛ gɛ Akaa atɔɖɔ elu nɛ yɛohumi nulũɔ. 8Onupɛ Ɔfɔfuĩa gbangbã ɔba wɔnɔ abhaa, nɔbɔ yɛkɛ ohumi, kɛlɛ nobo dzi banɔ gɛ nɔbɔ mɔ ebui alɛ ɔɖɔ nɛ mɛishu nɛ Yerusalem nɛ̀ Yudea petee ɔvɛnɔ Samaria ɔdɛtɔ̃ kanɔ nɔ̀ ɔtɔ̃kɔ.”
9Gɛ aɖɔ ebui alɛ ebekeɛ, kɛdɔ̃ tili bafeke yɛewunɔ ɔvɛnɔ kititíɛ nɛ balɛ amɛ, kɛlɛ ɔmɔlɔ toli obokpũi.
10Pɔ gɛ batsyɔɛ awuhũɔ akpɛ kɛlɛɛ nɔ mɛ gɛ avɛɛ, nɛ balɛ matimati mɛɛ, ɔmɔ banyɛ taabha, gɛ bazã bɔdɔ̃ kpɛkpɛ frɛrɛ mɛ, pɛ bebeli itití nɛ alɛ ɔbha. 11Pɛ baɖɔ asɛ, “Galileanɛ, kiɖe gɛkɔ ɔsɛ nozhioli pɛ noɖi kɛlɛɛ nɔ mɛ ana dza? Yesu alɛ gɛ befeke ashɛnɔ nɛ wɔnɔ ɔbha avɛnɔ kititiɛ, aza babà asɛ kɛmɔ gɛ nɔmɔ yɛ pɛ avɛ kititíɛ ana.”
Bebu Matia Akpɛ Yuda Yɛinye Mɛ
12Kɛlɛ niedeɛ, betsyina ede ketukpɔ gɛ bekulu asɛ Ketukpɔ gɛ besiyuyùɔ gɛ balɔkɔ abhɛtɛ bɔbɔ tsiɖi nabha aba Yerusalem. Kidzoɔ odenɔ Ketukpɔ nabha ɔba Yerusalemuɔ dzè asɛ ɔtsɛkɔ zɛzɛ nɛ̀ kɛdɔ̃ ana odenɔ Yerusalem. 13Gɛ bediku ɔma mɛɛ, bewu avɛ kabha buvũɔ mɛ gɛ bazazãa. Bagɛ bazã ɛkɛlɛ balɛ enu Petro, Yohanes, Yakobo nɛ̀ Andrea, Filipo nɛ̀ Toma, Bartolomeo nɛ̀ Mateo, Yakobo, Alfeo yɛeyiɛ nɛ̀ Simon, Ishuahɔɛmɛ zazã pɛpɛelete Kɛzamɛanɔ, nɛ̀ Yuda Yakobo yɛeyiɛ. 14Banɔ alɛ nyɔ̃ɔ abhɛtɛ tenikpo nɛ Owusoso Akaa tikukulu mɛ kibe nyia be ɔplɛnɔ badzɛ, nɛ̀ Maria gɛenu Yesu yɛelĩ nɛ̀ yɛadzya alɛ.
15Nɛ ewui alɛ mɛɛ, Petro alɔɛtití nɛ bayɛyɛkɛŋã nɛishi (gɛ balɛ kɛzaa tɛkaklà mɛ bazã asɛ banɔ kɛkpã zɛzɛ̃ nɛ̀ afɛtaabha ana) 16pɛ baɖɔ asɛ, “Mɛadzya alɛ mɔ, kɛlɛ sɛ kibuiɛ gɛ Ɔfɔfuĩa Gbangbã ɔɖɔ kibè tili ɔgana David abha nɛ Yuda shuɔ ba ɛlɛ mɛ, anɔ gɛ yɛazã otugbà ɔkɔ bagɛ bevũ Yesuɔ. 17Yuda edzi bɔlɔ ɔmayɛmɛ tenikpo, kɛlɛ bakɔɛ ɔzãkɔ nɛ bɔlɔ axɔ̃ɛdɛdɛ alɛ mɛ.”
18(Yuda alɔkɔ kɛbhɛ gɛ babuia akɔɛ nɛ yɛ kɛtakpu mɛ gagalĩɛ ebuiɛ shuɔ edzi kesiakpa nɔ, nɛ ɛkɛlɛ yɛeditsu oliesi, ata yɛɛ kɛlɛ yɛyamɛ bɔdɔ̃ tafala nɔ nɛ ɛkɛlɛ. 19Anɔ nyia anɔ nɛ Yerusalem elũ kɛgɛ ba ɛlɛ mɛ. Kliso bakɔ kesiakpa alɛ ninye asɛ, “Akeldama” gɛ kɛlɛ esi kɛlɛinu ɔsɛ, Dzyosu Kesiakpa.)
20Petro aɖɔ asɛ, “Ɔmɔsɛ bafɔnɔ elu nɛ ɛdzɛ zhazhã keplukpa mɛ elu asɛ,
“ ‘Yɛɔpã badzi bɔpã yɛyɛɛ,
anɔ nanà atɛzã bɔlɛ mɛ,’
kɛlɛ,
“ ‘Anɔ bhlatɔ abayɛkɛ yɛ banɔlũazazã ɔzãkɔɔ.’
21Kliso kɛpɛ ɔsɛ tɛ bubu anɔ tenikpo gɛazã bɔlɔ ishi kibè nyia bè gɛ Yesu azawɔa axɔ̃ɛ nɛ bɔlɔ ishiɛ, 22odenɔ kibèɛ gɛ Yohanes azakpɛ bulĩɛ ɔvɛnɔ kibeɛ gɛ befeke Yesu avɛnɔ kititíɛ. Ɔmɔsɛ kɛlɛ ɔsɛ tɛ banɔ alɛ ɔmayɛmɛ tenikpo edzi anɔ gɛ abaplɛnɔ pɛ bɔbàɖɔ ebuiɛ nɛ Yesu yɛ tɛlɔlɔ odenɔ bekpuɔ mɛ shu.
23Kliso bedzu kɛwɔɛ nɛ banyɛ taabha abha, balɛenu, Yosef, gɛ bezekulu tsyɛ asɛ Barsaba, (yɛinye bhlatɔ tsyɛ kɛlɛinu Yusto) nɛ̀ Matia. 24Kɛlɛ bekulu Akaa aɖɔ asɛ, “Apalete wonyi anɔ nyia anɔ yitúɔ mɛ. Kasɛ ɔlɔ banɔ alɛ ɔmayɛmɛ nɔnɔ gɛ obuɔ 25ɔsɛ tɛ abavɛ banɔkpɛkpɛ axɔ̃ɛ wɔawɔa nabha gɛ Yuda ashɛnɛ ahɔɛ elú pɛ avɛ ɛkɛlɛ gɛ ashɔnɔ asɛ tɛ avɛɛ. 26Kɛlɛ batá kebisì, kɛlɛ kadɔ Matia abha, kliso balɔkɔɛ aplɛnɔ banɔkpɛkpɛ lɔfɔ nɛ̀ toliɛ.

© Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation. All rights reserved.


Learn More About Nyangbo New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.