Matye 5
NTVIL

Matye 5

5
Ndoonji fë yilu moongo (mitu-buungu 5-7)
1Bunë Yeesu kwamoni sinkoongë, naandi wusë makë fë yilu moongo i wusë kalë. Bilaanzi byaandi bisë m'belëmë 2i wusë bëloongë :
Sinyeenzi si cibeeni
(Lik 6.20-23)
3« Nyeenzi ke biyeembi mu ciluunzi,
cibilë Lwaangu lu mëyilu lwaawu.
4Nyeenzi ke banë bën'lilë,
cibilë bëbëboondu.
5Nyeenzi ke bibonzulu,
cibilë bëm'byaalilë n'toto.
6Nyeenzi ke bifwa-nzalë i bëke mu mpwilë n'sulumunu,
cibilë bën'kukutu.
7Nyeenzi ke banë bëke yi bwalëkisi,
cibilë bën'tambulë bwalëkisi bu Nzaambi.
8Nyeenzi ke banë bëke yi n'timë wulyoomë,
cibilë bëm'monë Nzaambi.
9Nyeenzi ke banë bën'tuulë n'sikë,
cibilë Nzaambi wubëteelë baanë baandi.
10Nyeenzi ke banë bën'kwamusu mu cibilë ci n'sulumunu,
cibilë Lwaangu lu mëyilu lwaawu.
11Nyeenzi ntaangu bëlufingilë, bëlukwamisi, bëlutumbilë simbi simpilë ku mpilë, cibilë lwata maanë mu miinu. 12Lwe saangilaanu, baanu mu nyeenzi, cibilë n'seendu wunenë wulë mu kuluviingë ku mëyilu. Mati bwaawu, licyelikë, bënyokililë mibici banë bëziingë ntetë yi beeno#5.12 2 kl 36.16; Mëv 7.52.. »
Saalu i cyeseesë
(Mak 9.50; Lik 14.34-35)
13« Mati beeno saalu yi n'toto. Kasi ningë lutwiingu lwavufukë, buni bum'podi kube vutulilë lutwiingu lwaandi? Saalu oyo yisyeeli n'ciinzë ko. Bëyibumë ku ngaandë i baatu bëyilyatilë. »
14« Mati beeno cyeseesë ci buloongo, mooti livulë litungulu fë yilu moongo, lyaawu mëswamunu mpa. 15Mpilë mweekë yivaandi, mooti batatikë mwiindë, yaaku mu kuwubatë kusi cipaanë ko, va mu kuwunanjikë fë yilu cicyetukulu ci mwiindë, bwiinji wuvaanë cyeseesë ke bakë booso bëke mu n'zo#5.15 ku mëselukulu më ntaangu banë bëlëzingilaangë kwaawu babë civingë cyo cimweekë.. 16Mati bwaawu bufwenikini cyeseesë ciinu cin'lesikë fë meeso më bakë booso, bwiinji bakë booso bëmonë bisalu biinu i bëdumisi Tatiinu wuke ku mëyilu. »
Liloonji lin'talë n'kaakë
17« Lwe balyaanu ko ti miinu yiyisilë mu kubotulë n'kaakë Moyiizë i mëloonji më mibici. Miinu yisye kwisilë ko mu kubibotulë kasi mu kuvaanë nguliku suundwaandi. 18Cyelikë yilukaambë : tee yi fanë li yilu i n'toto bën'vyookë, cikumë ve ci n'kaakë cim'botukë, i citodi ve ci cisonë cin'kubukë, tee yi fanë makë mooso mën'vangeninë#5.18 tee fanë fë sitilë byakë byooso : tee fanë mëloonji mooso mën'vangëninë.. 19Mu cibilë ocyo, wunë wun'kaambu kucinzikë lin'viipë mu tutumu oto, keti mwa lutumu lucyeeci kwaandi i wun'loongë baatu mu kusiilë katiboobo, naandyoowo mba wun'teelu wuvyokilili bucyeeci kunë Lwaangu lu mëyilu. Kasi, wunë wun'cinzikë tutumu be tooto i wutuleesi ke bën'ka, naandyoowo wun'teelu n'nenë kunë Lwaangu lu mëyilu. 20Licyelikë yilukaambë, ningë beeno lusye mba bësulëmë ko, kuvyookë miloonji n'kaakë i Sifalisyaanu, beeno lusë n'kotë ko ku Lwaangu lu mëyilu. »
Liloonji mu linë lin'talë fiti
21« Beeno luyuwu bëkaambë sinkaakë siinu : “Keelë kuvoondë muutu#5.21 Lub 20.13; Det 5.17.. Wunë wun'voondë mutuyaandi, liboti bën'natë ku cinzonzi.” 22Miinu yilukaambë : wosuku wun'dasukilë mbaasyaandi, wube fwanëkënë kunatu ku cinzonzi. Wunë wun'kaambë mbaasyaandi : “Civulu”, naandyoowo wufwenikini kunatu ku cinzonzi. Mooti wun'viipë wun'fiingë mwanaandi nguli “cila-lawu,” naandyoowo wun'fuukë, wun'lakëtë. 23Ningë wun'kwindulë likabu lyaaku fë civakululu, i watebukë moonyi ti mwanaaku nguli wuke yi linyoonji mu njeeyi, 24biikë foofë likabu lyaaku fë civakululu, vutukënë mu ke kuwusënë yimunë mwanaaku nguli, fë siitu, we yisi mu kwindulë likabu lyaaku ke Nzaambi. »
25« Ningë wuke yi lyaambu yi wun'viipë, lengë kuwusënë yaandi mu nzilë yikwendilë ku cinzonzi, yimunë mbenyaaku, lengë tubësënaanu, luyuwusënaanu, mu kumaangë naandi kukulekulë mu myooko nzoonzi, i nzoonzi kukuvakulë ke lisodaadi i mu kukulakë mu buloko. 26Licyelikë yikukaambë : wusë yibasikilë ko mwaawu, kukaambu kumanisi kufutë n'kanwaaku tee fë likutë li siitu. »
Liloonji mu lyaambu li kuvaalë
27« Beeno luyuwu : “Keelë wulëvaalë#5.27 Lub 20.14; Det 5.18..” 28I miinu yilukaambë : wunë wun'talë n'cyeetu yi cideenzë, naandyoowo wavaalë yimunë naandi. 29Ningë lyeesu lyaaku li mëbakëlë likukosi mu lisumu, tumunë lyaawu i wulilakë cinaanu yi njeeyi: mëyoolë, kukaambu cinamë cimweekë, yi nyitwaaku yooso kulaku ku buluunji bu mbaasu. 30Ningë likaandë lyaaku li kooko ku mëbakëlë likuvangisi kubwa mu lisumu, cyelë lyaawu i lilaci cinaanu yi njeeyi: mëyoolë njeeyi kukaambu cinamë cimweekë ci nyitwaaku yi kweendë wun'viipë ku buluunji bu mbaasu. »
Liloonji mu lyaambu lin'fwilulu likweelë
(Mat 19.9; Mak 10.11-12; Lik 16.18)
31« Bëtubë yivaandi ti : “Wunë wum'botulë n'kasyaandi fë likweelë, wufwenikini kun'tambikë n'kaandë mu kuvondilë likweelë#5.31 Det 24.1..” 32Miinu yilukaambë : lyosuku libakëlë lim'botulë n'kasyaandi wukambusu kuvaalë#5.32 Lev 18.6-18. , wukun'vangisi kuvaalë ningë wube bëkweelë. Wunë wun'kweelë n'cyeetu bëbotulë fë likweelë, wun'vaalë. »
Liloonji lin'talë kulefë-mpesë
33« Beeno luyuwu yivaandi bëkaambë sinkaakë siitu : “Wulekuli mpesë ko, kasi vaangë linë wulefilë mpesë fë nduunzi Fumu#5.33 Lev 19.12; Lut 30.3; Det 23.22-24..” 34Miinu yilukaambë : lulefyaanu yosuku mpesë ko, keti mu li yilu, cibilë li yilu ntaanji Fumu. 35Keti mu n'toto, cibilë waawu cilyatilë cyaandi ci maalu. Keti mu Yelusaleemë, cibilë lyaawu livulë li n'tinu wunenë. 36Wulefë mpesë mu n'twaaku ko, cibilë njeeyi wusë m'podi ko kucitulë n'leenjyaaku wumweekë kufyootë kaambofo mpeembi. 37Tubaanu tokë “ngete” mooti ngete, “moniko” mooti moniko. Mooti lin'ka litetëmë ofo ke Civadë-mbi lyafuminë. »
Liloonji lin'talë mputululu fuutë
(Lik 6.29-30)
38« Beeno luyuwu bëtubilë abu : “Lyeesu munë lyeesu, lyeeno munë lyeeno#5.38 Lub 21.23-25; Lev 24.19-20; Det 19.21..” 39Miinu yilukaambë : keelë wulëwutulë fuutë ke wunë wukuvaangë simbi. Ningë wun'viipë wubëkuyukë mbatë fë litoolo li mëbakëlë, m'biici wukuyukë yivaandi fë litoolo li mëcyeetu. 40Ningë wun'viipë be kunatë ku mikaakë mu kukuvokënë cinkutu cyaaku, m'bikilë yivaandi ciyuungë cyaaku. 41Ningë wun'viipë be kuvangisi kulyaatë fë n'takë mweekë#5.41 mpangulu si mësodaadi kaambofo bo bëlëkwendilë butinu bu Loomë., lyaatë yaandi mitakë wali. 42Vaanë ke wunë wulë mu kuloombë cin'viipë. Keelë wulëmaangë kudefisi ke wunë wun'toombë wun'defisi. »
Luzolo mu simbeenyi
(Lik 6.27-28,32-36)
43« Beeno luyuwu bëtubë : “Zolë mbaasyaaku#5.43 Lev 19.18. i leendë mbeenyaaku.” 44Miinu, yilukaambë : zolaanu simbeenyi siinu, sambililaanu mu bo bëlukwamisi. 45Oboobo, beeno, cyelikë, lum'ba baanë bë Tatiinu wuke ku mëyilu. Cibilë naandi wun'selulaangë ntaangwaandi mu bangë bubaalu i bo bëkaambu bubaalu, naandi wun'nocyaangë n'vulë mu bëzitu i bo bëkaambu kuzitëmë. 46Ningë beeno lun'zolë vwiili bo bëluzolisi, ndobu mbici Nzaambi wum'podi kuluvaanë? Binoongë mpaku, yivaawu bisë n'siilaangë bo bumweekë kwe! 47Ningë lube bilë tokë baanë yiinu bë nguli, lyaambu mbici liboti beeno lun'vaangë? N'lembuko sipayi bën'vangilaangë bo bumweekë! 48Lwe baanu lusulëmë, bo buke Tatiinu wuke ku mëyilu wuke wusulëmë#5.48 Lev 19.2; Det18.13.. »

© 2019, Wycliffe Bible Translators, Inc. and © Alliance Biblique du Congo. All rights reserved.


Learn More About N’KANGULU WUMOONË

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.