Jan 1
GCR07

Jan 1

1
Palò sa limyèr ké lavi
1Anvan Bondjé koumansé fè tout bagaj, Palò-a té ja la. Palò-a té ké Bondjé, Palò-a li menm té Bondjé.
2Li té ké Bondjé anvan koumansman-an.
3Bondjé fè tout bagaj ké li; anyen pa fèt san li.
4Lavi-a té annan Palò-a. Lavi-a té limyèr moun-yan.
5Limyèr-a ka kléré annan soukou-a; sa ki annan soukou-a pa asèpté l.
6Bondjé voyé roun wonm, yé té ka rélé Jan.
7Li vini kou roun témwen, pou sa témwen limyèr-a, pou tout moun krè li.
8Li pa té limyèr-a, mé li té témwen limyèr-a.
9Palò-a sa vrè limyèr-a, li vini ansou latè pou kléré tout moun.
10Palò-a té ansou latè. Bondjé fè tout latè-a ké li, mé moun latè pa rikonèt li.
11Palò-a vini kontré moun so koté, mé moun so koté pa asèpté l.
12Mé tousa ki asèpté li, ki krè annan li, Palò-a bay yé drwè divini timoun Bondjé.
13Yé pa divini timoun Bondjé ké disan matris roun manman, ni ké volonté di roun mouché ké so mandanm, ni ké volonté roun wonm, mé ké volonté Bondjé.
14Palò-a divini roun wonm, li rété ké nou, ranpli ké gras ké vérité. Enren, nou wè so glwar, roun glwar kou sèl Pitit Bondjé rounso pouvé gen di so Papa.
15Jan palé di li douvan tout moun: a di li mo té ka palé lò mo té ka di: “Li vini aprè mo, mé li pli gran ki mo, piski li té la anvan mo.”
16Nou tout rousouvwè roun bi moso di so richès ké so lanmou, ké gras ansou gras.
17Enren, Lalwa Bondjé vini ké Moyiz, mé gras ké lavérité vini ké Jézi-Kris.
18Pésonn pa janmen wè Bondjé, mé so sèl Pitit, ki li menm sa Bondjé, ki ka viv òbò li, a li rounso ki fè nou konèt Papa-a.
Témwanyaj Jan Batist
19Men témwanyaj Jan bay, lò dòkò jwif Jérizalenm-yan voyé dézoutrwa prèt ké lévit pou doumandé l: “Mé ki moun to fika?”
20Li pa réfizé réponn yé. Kou dilo klè ansou roch, i di yé san mété dilo an so bouch: “Mo pa sa Kris-a.”
21Alò yé doumandé l: “A ki moun to fika? Es to sa Eli?” Jan rélé: “Awa, a pa mo.” “Es a to ki sa Profèt-a?” Li réponn: “Awa!”
22Atò yé viré doumandé li: “Mé monfi a kimoun to fika? Di nou l pou nou pouvé réponn dòkò ki voyé nou-an. Palé nou di to kò souplé.”
23Jan di kou profèt Izayi-ya té di: “Mo sa vwè wonm ka rélé annan dézèr-a: préparé chimen Bondjé.”
24A té dé farizyen yé té voyé.
25Alò, yé viré doumandé l: “Poukisa to ka batizé moun si to pa sa Kris-a, si to pa sa Eli é si to pa sa Profèt-a?”
26Jan réponn yé: “Mo, mo ka batizé moun annan dilo, mé an mitan zòt, li ganyen roun moun zòt pa konèt ka vini aprè mo.
27E mo pa menm mérité tiré so soulyé.”
28Sa bagaj-a té ka pasé Bétani, rot bò larivyè Jourden-an koté Jan té ka batizé moun-yan.
Jézi sa Ti mouton Bondjé
29Roun jou té pasé lò Jan wè Jézi vini asou l. Epi li di l: “Men ti mouton Bondjé ka tiré péché tout moun.”
30A di li mo té ka palé lò mo té ka di: “Li vini aprè mo, mé li pli gran ki mo, piski li té la anvan mo.
31Mo, mo pa té konèt li, mé mo vini batizé moun annan dilo pou fè moun Izrayèl risouvwè l.”
32Jan bay sa témwanyaj-a, li di: “Mo wè Lèspri Bondjé désann di syèl-a kou roun pijon blan é li rété ansou Jézi.”
33Mo pa té konèt li, mé sala ki voyé mo batizé moun annan dilo-a, li di mo: “Ansou moun to ké wè Lèspri-a désann ké rété asou l, a sala ki ka batizé moun annan Sentèspri-a.”
34Mo ka di sa mo wéy wè, mo ka asi ansou sa mo di: “Sa wonm-an a Pitit Bondjé.”
Pronmyen disip Jézi
35Rounnòt jou pasé, Jan té la toujou, ké dé di so disip;
36Lò li wè Jézi ka pasé, i di yé: “Gadé, men Ti Mouton Bondjé.”
37Dé disip-ya tandé palò Jan, é yé renki swiv Jézi.
38Jézi tounen gadé dèyè, i wè yé ka swiv li, i doumandé yé: “kisa zòt lé?” Yé réponn li: “Rabbi (sa ki lé di Mèt), koté to ka rété?”
39I di yé: “Vini wè.” Yé alé ké l, yé wè koté li té ka rété. Sa jou-a, yé rété òbò li. I té bòd katrèr laprémidi.
40Roun di dé moun ki té tandé Jan é ki té swiv Jézi-a, té sa André, frè Simon Pyèr.
41Pronmyen moun li kontré, a so frè Simon. I di li: “Nou fin trouvé Mési-a (sa ki lé di Kris).”
42E li mennen l wè Jézi. Lò Jézi gadé l, i di: “To, to sa Simon pitit Jonas; anprézan yé ké rélé to Séfas (sa ki lé di Pyèr).”
Filip ké Natanayèl
43Roun jou pasé, Jézi désidé pati Galilé, é li kontré ké Filip, li di l: “Swiv mo.”
44Filip té sa moun Bètsayida, a la lonbri André ké Pyèr té planté osi.
45Filip kontré ké Natanayèl épi li di l: “Nou trapé moun Moyiz té ékri asou l annan lalwa-a, moun profèt-ya té palé di l-a: a Jézi, moun Nazarèt, pitit Jozèf.”
46Natanayèl di l: “Es li ganyen bon kichoz ki pouvé soti Nazarèt?” Filip réponn li: “Vini wè ké to wéy.”
47Lò Jézi wè Natanayèl ka vini, i di asou l: “Men roun vrè Izrayélit, li pa ganyen pyès mové lèspri.”
48Natanayèl di l: “Kot to konèt mo, en?” Jézi réponn li: “Anvan Filip rélé to, mo té ja wè to, lò to té anba pyé fig-a.”
49Natanayèl réponn: “Rabbi to, to sa Pitit Bondjé, to sa rwè Izrayèl.”
50Jézi réponn li: “Renk paski mo di to mo wè to anba pyé fig-a, to ka krè; mé sa ki dèyè pòkò touché, to ké wè pli gran kichoz kisa.”
51E i di l ankò: “Enren sa mo di zòt-a a lavérité, dipi jodla zòt ké wè syèl-a louvri ké zanj Bondjé ka monté désann asou Pitit wonm-an: sa ki lé di Pitit Bondjé, li voyé annan lachè-a.”

Guyana French Creole Gospel of John © Suriname Bible Society, 2007. 


Learn More About Lévanjil Jan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.