Matyu 5
KRIO13

Matyu 5

5
Jizɔs Go Pantap Wan Il ɛn Tɛl Pipul Bɔt Gɔd
1Wɛn Jizɔs si ɔl di pipul dɛn we de fala am, i go pantap wan il. Wɛn i sidɔm, in lanin bɔy dɛn go gɛda rawnd am. 2Na de Jizɔs bigin tɔk to dɛn, i se:
Pipul we Gɛt Blɛsin fɔ Tru
(Lyuk 6:20-23)
3“Dɛn wan we abop pan Gɔd, gɛt blɛsin,
bikɔs Gɔd de rul dɛn!
4“Dɛn wan we de kray, gɛt blɛsin,
bikɔs Gɔd go mek dɛn gladi!
5“Dɛn wan we put dɛn yay dɔŋ, gɛt blɛsin,
bikɔs dɛn go gɛt wetin Gɔd prɔmis!
6“Dɛn wan we want fɔ du ɔl wetin Gɔd want pas ɛni ɔda tin, gɛt blɛsin,
bikɔs Gɔd go mek dɛn ebul du dat!
7“Dɛn wan we de sɔri fɔ ɔda pipul, gɛt blɛsin,
bikɔs Gɔd insɛf go sɔri fɔ dɛn di de we i go jɔj mɔtalman!
8“Dɛn wan we gɛt klin at, gɛt blɛsin,
bikɔs dɛn go de usay Gɔd de!
9“Dɛn wan we de mek pis fɔ pipul, gɛt blɛsin,
bikɔs Gɔd go mek dɛn bi in pikin dɛn!
10“Dɛn wan we pipul de mek sɔfa fɔ we dɛn de du wetin Gɔd want, gɛt blɛsin,
bikɔs dɛn de gladi we Gɔd de rul dɛn!
11“Una gɛt blɛsin wɛn pipul kɔs una, wɛn dɛn mek una sɔfa ɛn tɔk bad tin bɔt una we nɔto tru, fɔ mi sek. 12Una fɔ gladi bad, bikɔs Gɔd kip gud tin fɔ una na ɛvin. Na so pipul bin mek dɛn prɔfɛt we bin de bifo una, sɔfa.
Dɛn Pipul we de Fala Jizɔs Tan Lɛkɛ Sɔl ɛn Layt
(Mak 9:50; Lyuk 14:34-35)
13“Una na di sɔl fɔ di pipul dɛn na di wɔl, bɔt if sɔl dɔn lɔs in tes, wetin go mek i gɛt tes igen? I nɔ go gud fɔ natin, pas fɔ trowe ɛn mek pipul mas am.
14“Una na di layt fɔ di pipul dɛn na di wɔl. Tɔŋ we dɛn bil pantap il nɔ de ayd. 15Nɔbɔdi nɔ de layt lamp ɛn put am ɔnda bokit, i de put am na di say we i go shayn we ɔlman na di os go si. 16Semwe so, una layt fɔ shayn so dat ɔlman go si di gud we una de du, ɛn dɛn go se, ‘Una Papa, we de na ɛvin, wɔndaful!’
Jizɔs Lan Pipul bɔt di Lɔ we Gɔd Gi Mozis
17“Una nɔ fɔ fil se a kam fɔ pwɛl di Lɔ we Gɔd gi Mozis ɛn wetin dɛn prɔfɛt dɛn bin lan pipul. A nɔ kam fɔ pwɛl dɛn, a kam fɔ mek wetin dɛn bin tɔk, bi. 18Una fɔ mɛmba se, wans ɛvin ɛn dis wɔl de, natin nɔ go kɔmɔt pan di Lɔ te ɔl wetin di Lɔ tɔk bɔt, dɔn bi. 19Ɛnibɔdi we brok wan pan di lɔ dɛn we Gɔd gi wi, ɛn lan ɔda pipul fɔ brok dɛn, Gɔd go mek da pɔsin de gɛt lo ples pas plɛnti pipul dɛn we i de rul; bɔt ɛnibɔdi we du wetin di Lɔ se ɛn lan ɔda pipul fɔ du di sem tin, Gɔd go mek da pɔsin de gɛt ay ples pas plɛnti pipul dɛn we i de rul. 20A de tɛl una se, una nɔ go de pan di pipul dɛn we Gɔd de rul, if una nɔ du di rayt tin we Gɔd want una fɔ du, pas aw di Ju Lɔ ticha dɛn ɛn di Faresi dɛn de du.
Jizɔs Lan Pipul bɔt dɛn Pipul we de Vɛks
21“Una dɔn yɛri se, dɛn bin dɔn tɛl di Ju pipul dɛn se, ‘Una nɔ fɔ kil pɔsin; dɛn go jɔj ɛnibɔdi we kil pɔsin.’ 22Bɔt mi de tɛl una se: dɛn go jɔj ɛnibɔdi we vɛks pan in brɔda. Dɛn go kɛr ɛnibɔdi we kɔs in brɔda go bifo di Ju gran kot, ɛn ɛnibɔdi we tɛl in brɔda se, ‘Yu fulman!’ Da pɔsin de go sɔfa na di faya we de na ɛl. 23If yu de mek yu sakrifays na Gɔd in Os, ɛn yu mɛmba se yu brɔda vɛks pan yu, 24yu fɔ lɛf di sakrifays na Gɔd in Os, ɛn go to yu brɔda wantɛm, mek una go tɔk di plaba fayn fayn. Wɛn yu dɔn du dat, kam bak na Gɔd in Os ɛn mek yu sakrifays.
25“If ɛnibɔdi samɔns yu fɔ go kot, una fɔ tɔk di kes fayn fayn mek una nɔ go kot. Bikɔs if una rich de, di polis dɛn go sɛn yu to di jɔj ɛn di jɔj go sɛn yu go jel. 26A de tɛl yu fɔ tru se, yu nɔ go kɔmɔt na jel sote yu pe ɔl di fayn we di jɔj fayn yu.
Jizɔs Lan Pipul bɔt Maredman we de Tek Ɔda Man Wɛf
27“Una dɔn yɛri wetin dɛn bin se, ‘Maredman nɔ fɔ tek ɔda man wɛf.’ 28Bɔt mi de tɛl una se: ɛni man we luk uman, we nɔto in wɛf, sote i want am fɔ insɛf, da man de dɔn tek ɔda man wɛf nain at. 29So if yu rayt yay de mek yu sin, rut am kɔmɔt ɛn trowe am! I bɛtɛ fawe fɔ lɔs pat pan yu bɔdi, pas fɔ mek dɛn trowe ɔl yu bɔdi na ɛl. 30If yu rayt an de mek yu sin, kɔt am kɔmɔt ɛn trowe am! I bɛtɛ fawe fɔ lɔs wan an, pas fɔ mek dɛn trowe ɔl yu bɔdi na ɛl.
Jizɔs Lan Pipul bɔt Mared we Pwɛl
(Matyu 19:9; Mak 10:11-12; Lyuk 16:18)
31“Dɛn bin tɔk igen se, ‘Ɛni man we pat wit in wɛf, i fɔ rayt pepa gi di uman fɔ sho se dɛn tu dɔn pat.’ 32If man pat wit in wɛf fɔ ɛni ɔda tin pas if di wɛf nɔ tru to am, i dɔn mek di uman brok di mared lɔ if di uman go mared to ɔda man, ɛn dat na sin; ɛn di man we di uman mared insɛf dɔn brok di mared lɔ.
Jizɔs Lan Pipul bɔt Swɛ
33“Una bin dɔn yɛri wetin dɛn bin tɛl wi grampapa papa dɛn. Dɛn bin se, ‘Una nɔ fɔ swɛ se una go du sɔntin, ɛn una nɔ du am. Una fɔ du wetin una dɔn swɛ bifo Gɔd se una go du.’ 34Bɔt naw a de tɛl una se: Una nɔ fɔ swɛ at ɔl, una nɔ fɔ se a swɛ to ɛvin, bikɔs na ɛvin Gɔd sidɔm fɔ rul. 35Una nɔ fɔ swɛ to di wɔl, bikɔs na de Gɔd put in fut; ɛn una nɔ fɔ swɛ to Jerusɛlɛm, bikɔs na Gɔd, we na di kiŋ we pas ɔl, in tɔŋ. 36Una nɔ fɔ tek una ed swɛ, bikɔs una nɔ ebul mek wangren ia na una ed wayt ɔ blak. 37Wɛn una se una go du sɔntin, una nɔ fɔ swɛ, ɛn wɛn una se una nɔ go du sɔntin, una nɔ fɔ swɛ. Bikɔs ɛni wɔd we una tɔk pas dat kɔmɔt to Setan.
Jizɔs se, Nɔ Tɔn Bad fɔ Bad
(Lyuk 6:29-30)
38“Una dɔn yɛri se dɛn bin de se, ‘If pɔsin bɔs yu yay, yu fɔ bɔs insɛf yon bak, ɛn if pɔsin brok yu tit, yu fɔ brok insɛf yon tit bak.’ 39Bɔt mi de tɛl una se: una nɔ tɔn bad gi pɔsin we du una bad. If ɛnibɔdi slap yu rayt jɔ, yu fɔ tɔn di lɛf wan gi am mek i slap insɛf. 40If pɔsin kɛr yu go kot fɔ klos we nɔ dia tumɔs, yu fɔ gi am da klos de, ɛn di dia wan insɛf. 41If ɛnibɔdi fos yu fɔ kɛr in lod go wan mayl, yu fɔ kɛr di lod go tu mayl. 42If pɔsin beg yu sɔntin, yu fɔ gi am, ɛn if pɔsin kam trɔs to yu, yu fɔ trɔs am.
Una fɔ Lɛk dɛn Pipul we Nɔ Lɛk Una
(Lyuk 6:27-28, 32-36)
43“Una yɛri we dɛn bin se, ‘Una fɔ lɛk una padi dɛn, ɛn et dɛn wan we nɔ lɛk una.’ 44Bɔt mi de tɛl una se: una fɔ lɛk dɛn pipul we nɔ lɛk una, ɛn una fɔ pre fɔ dɛn pipul we de mek una sɔfa, 45so dat una go bi una Papa, we de na ɛvin, in pikin dɛn. Una Papa de mek di san shayn pan dɛn bad pipul ɛn pan dɛn gud wan. I de mek ren kam pan dɛn pipul we gud ɛn dɛn wan we bad. 46Us bɛnifit una go gɛt if na dɛn pipul we lɛk una nɔmɔ una lɛk? Dɛn pipul we de gɛda taks sɛf de du di sem tin. 47Wetin una de du we pas wetin ɔda pipul dɛn de du, if na una padi dɛn nɔmɔ una de tɔk to? Dɛn pipul we nɔ biliv pan Gɔd sɛf de du di sem tin. 48Una fɔ lɛk una kɔmpin mɔtalman lɛkɛ aw Gɔd, we na una Papa we de na ɛvin, lɛk ɔlman.

Krio Bible © The Bible Society of Sierra Leone, 2013.


Learn More About Krio Fɔs Oli Baybul

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.