Parallel
2
Mle Jesús tub kwaan gro lo tub jondang yezh Caná
1Ngok yon mbizh ngu tub jondang Caná, yezh cheen Galilea. Lee xnaa Jesús nzo baa; 2Jesús nu nu, xaa mseed lo xaa, noka mrezh xaa re nu ya nu jondang. 3Leezha mbare xis ub lee xnaa Jesús nzhé lo Jesús:
—Nyentra xis ub.
4Jesús mkeb nzhé:
—¿Chozhiin naab lu kwaane lo na? Nal nyent mod le na yudar lu nel zer zhin gor kwaan le na kwaane.
5Lee me nzhé lo re mos, xaa ngiiz xis ub:
—Ble gu rese kwaan né xaa lo gu.
6Baa nzhi tub xop yas ke, kwaan ngo re nu nis leen leezha nle nzhul nu nu lo Dios. Nu leen kad tub yas nyu tub tapgal o tub gayoo litr nis. 7Jesús nzhé lo re mos:
—Chezhe gu nis leen re yas ba.
Nu mtezhe re xaaya. 8Zee nzhé Jesús lo re xaa:
—Bloo gu chepa, nu be guya lo xaa nabeyy lo re gu zee le xaa preba.
Snee mle xaaya. 9Lee xaa ne mle preb nis kwaan ngok xis ub, nu nixa nanet xaa pa mrooya; nebse re xmos xaa ne pa mrooya, nel re xaa mtezhe nis leen yas. Zee lee xaa nabeyy lo re mos mrezh xaa mchelya, 10zee nzhé xaa lo xaa:
—Rese xaa yilotlaka ngiiz xis ub kwaan mas wen, zee gorna lee re xaa nze jondang ngulola ngu xis ub kwaan mas wen, nu zeera ngiiz xaa xis ub kwaan nanakt kwaan wen. ¡Per lee lu rebes mle luya, mlozhaw lu kwaan wen zee kiiz luya axta gwluzh!
11Kwaane mle Jesús yezh Caná yizhyo cheen Galilea nu kwaane ngoka kwaan yilotlaka kwaan gro kwaan mle xaa. Nu snee mlu xaa yalnabeyy cheen xaa, nu rese nu, xaa mseed lo xaa, mzelo ngwii lo xaa.
12Ngulo mded kwaane, zee mkato xaa naz yezh Capernaum, kwaan xnaa xaa, nu kwaan re wech xaa, nu kwaan re nu, xaa mseed lo xaa, nu mlaz xaa baa lak mbizh.
Jesús ntexonn re xaa nto ma leen yidoo
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13Jesús nguxoob naz Jerusalén leezha merla zhin yalni cheen re nu, xaa Israel, kwaan le Paskwa, pa nselazh nu xomod mloo Dios re xey nu Egipto. 14Nu lo lach jwer yidoo ngune Jesús lo re xaa nto ngoon, xaa nto mbakxiil, xaa nto palom, nu re xaa nchee demi nzhi baa. 15Gorna ngune xaa kwaane, mzen xaa tub le doo nu mdexkwaa xaa tub bins nu mloo xaa re xaa lo lach roo yidoo, kwaan re xmbakxiil xaa nu kwaan re xngoon xaa. Nu mchech xaa re xdemi re xaa kachee demi, nu mtexche xaa xmes re xaa. 16Nu lo re xaa nto palom, nzhé xaa:
—¿Cho gor koo gu re xma gu nee? ¡Nalet gu li Xuz na barati!
17Zee lee re nu, xaa mseed lo xaa, mselazh kwaan nzhé xtizh Dios, kwaan nzhé: “Nzhak selos na ne na xomod nle re xaa li lu, nu kwaane le zee gut re xaa na”. [Sal. 69:9]
18Lee re xaa non lo nu mnabdizh lo xaa:
—¿Xana kwaan gro le lu, zee luu lee lu nkano yalnabeyy le kwaane?
19Jesús mkeb nzhé:
—Blux gu yidoo ne, zee chonaka mbizh za naya.
20Lee re xaa non nzhé:
—Tub choobxop liin mza xaa yidoo ne, nu lee lu né, chonaka mbizh za luya.
21Per yidoo kwaan kazaa Jesús kwent nak leeka kwerp cheen xaa. 22Kwaanzee leezha mroban xaa, lee nu, re xaa mseed lo xaa, mselazh kwaan nzhé xaa, nu mzeen nu lee kwaan nii xtizh Dios nu kwaan nzhé Jesús nak kwaan wli.
Jesús nlabeyy rese myet
23Leezha mzo Jesús Jerusalén, yalni cheen Paskwa, zyen doo xaa mzelo ngwii lo xaa mod Xaa Mxaal Dios Nabeyy, nel mwii re xaa lo re kwaan gro mle xaa. 24Per Jesús ne nawlit xaaya, nel nlabeyy xaa xomod nak rese myet. 25Nu nankint xaa tub xaa zaa kwent lo xaa xomod nak re myet, nel lee xaa nlabeyy lextoo rese myet.