IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:6

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:6 ZUL59

Ngifake njengophawu enhliziyweni yakho, njengophawu engalweni yakho, ngokuba uthando lunamandla njengokufa; isikhwele silukhuni njengendawo yabafileyo; amalangabi alo angamalangabi omlilo, ilangabi likaJehova.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:6

Share