IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:2

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:2 ZUL59

Bengiyakukuhola, ngikuyise endlini kamame; ubuyakungifundisa; bengiyakukuphuzisa iwayini eliyolisiweyo, amanzi ompomegranati* wami.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:2