IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:5

IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:5 ZUL59

Ikhanda lakho kuwe linjengeKarmeli, nomyeko wekhanda lakho unjengokububende; kuboshiwe inkosi ngesiyendane.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share