IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:2

IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:2 ZUL59

Inkaba yakho ingumkhele oncweliweyo, ongasweli iwayini elixutshanisiweyo; isisu sakho siyinqwaba kakolweni, ibiyelwe ngeminduze.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share