IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:12

IsiHlabelelo seziHlabelelo 7:12 ZUL59

Masivuke ekuseni, siye ezivinini, sibone uma umvini uqhakazile, nezimbali zawo uma zivulekile, namapomegranati* uma ekhahlele. Lapho ngiyakukunika uthando lwami.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share