AmaHubo 76:12

AmaHubo 76:12 ZUL59

Uyanquma umoya wezikhulu, wesabeka kuwo amakhosi omhlaba.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to AmaHubo 76:12