AmaHubo 76:10

AmaHubo 76:10 ZUL59

Ngokuba ulaka lomuntu luyakukudumisa; insalelo yolaka uyakuyibhinca.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to AmaHubo 76:10