AmaHubo 75
ZUL59

AmaHubo 75

75
Umahluleli wezwe nesitsha sakhe sentukuthelo
Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. Ihubo lika-Asafa. Igama.
1Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga;
igama lakho liseduze;
balanda izimangaliso zakho.
2 # AmaH. 102:13 Lapho ngiyakugcina isikhathi esimisiweyo,
ngiyakwahlulela ngokulunga.
3 # Jobe 38:4 Umhlaba uyancibilika nabo bonke abakhe kuwo;
mina ngimisile izinsika zawo. Sela*
4 # AmaH. 94:3 Ngithe kwabazidlayo: “Ningazidli,”
nakwababi: “Ningaphakamisi uphondo.
5Ningaluphakamiseli phezulu uphondo lwenu,
ningajoqi ngentamo elukhuni.”
6Ngokuba ukuphakanyiswa akuveli empumalanga
nasentshonalanga nasehlane lasezintabeni,
7 # 1 Sam. 2:6; Dan. 4:32; Luk. 1:52 kepha uNkulunkulu ungumahluleli;
omunye uyamehlisa,
omunye amphakamise.
8 # AmaH. 60:3; Isaya 51:17,22; Jer. 25:15; IsiLilo 4:21 Ngokuba esandleni seNkosi kukhona isitsha;
iwayini liyakhephuza;
sigcwele ngeliqungiweyo,
yona iyathulula ngaso;
impela bonke ababi emhlabeni bayakuyimunca inhleze yalo,
bayiphuze.
9Kepha mina ngiyakumemezela ngakho kuze kube phakade,
ngidumise uNkulunkulu kaJakobe.
10Zonke izimpondo zababi ngiyakuzinquma;
kepha izimpondo zolungileyo ziyakuphakanyiswa.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE