AmaHubo 36:12

AmaHubo 36:12 ZUL59

Bheka, bawile abenza okubi; bawiswe phansi, abasenakuvuka.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share