AmaHubo 36:11

AmaHubo 36:11 ZUL59

Unyawo loziqhenyayo malungangifikeli; nesandla somubi masingangixoshi.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share