AmaHubo 14
ZUL59

AmaHubo 14

14
Ubuwula nobubi babantu
Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide.
1 # AmaH. 10:4; Hez. 22:30 Isiwula sithi enhliziyweni yaso:
“Akakho uNkulunkulu.”
Yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo;
akakho owenza okuhle.
2 # Gen. 18:21 UJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu
ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo,
ofuna uNkulunkulu.
3 # Rom. 3:10 Baphambukile bonke,
bonakele bonke;
akakho owenza okuhle,
akakho noyedwa.
4 # Mika 3:2; Math. 1:21 Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi,
abadla abantu bami,
njengokuba bedla isinkwa,
bangakhuleki kuJehova, na?
5Khona besaba nokwesaba,
ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.
6Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa,
kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.
7Sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni.
Mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe
uJakobe uyakwethaba,
u-Israyeli ajabule.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE