AmaHubo 14:6

AmaHubo 14:6 ZUL59

Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa, kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share