AmaHubo 14:5

AmaHubo 14:5 ZUL59

Khona besaba nokwesaba, ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share