AmaHubo 14:4

AmaHubo 14:4 ZUL59

Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi, abadla abantu bami, njengokuba bedla isinkwa, bangakhuleki kuJehova, na?
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to AmaHubo 14:4