AmaHubo 13
ZUL59

AmaHubo 13

13
Umkhuleko wocela ukusizwa ekuhluphekeni
Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.
1 # AmaH. 6:3 Koze kube nini, Jehova,
ungikhohlwa njalonjalo na?
Koze kube nini
usitheza ubuso bakho kimi na?
2 # Hab. 1:2 Koze kube nini
ngikhathazeka emphefumulweni wami,
nginosizi enhliziyweni yami usuku lonke, na?
Koze kube nini
isitha sami siziphakamisa phezu kwami na?
3Bheka neno, ungiphendule,
Jehova Nkulunkulu wami;
khanyisa amehlo ami,
ngize ngingalali ubuthongo bokufa,
4ukuze isitha sami singasho ukuthi: “Ngimahlulile,”
funa abamelene nami bethabe lapha ngintengayo.
5 # AmaH. 9:14; 50:15 Kepha ngiwuthembile umusa wakho;
inhliziyo yami izakwethaba ngensindiso yakho;
6ngizakuhlabelela kuJehova,
ngokuba ungenzele okuhle.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE