AmaHubo 116
ZUL59

AmaHubo 116

116
Ukudumisa kosindisiweyo
1 # AmaH. 4:3; 34:4,6,17 Ngiyamthanda uJehova,
ngokuba uyezwa izwi lokukhuleka kwami.
2Ngokuba ubekile indlebe kimi
ngiyakukhuleka kuye zonke izinsuku zami.
3 # 2 Sam. 22:5; AmaH. 18:4 Izintambo zokufa zangizungeza,
nobuhlungu bendawo yabafileyo bangibamba;
ngafumana ukuhlupheka nosizi.
4Kepha ngabiza igama likaJehova, ngathi:
“Ngiyakuncenga, Jehova,
khulula umphefumulo wami.”
5Unomusa uJehova, ulungile;
uNkulunkulu wethu unobubele.
6UJehova uyalondoloza ongenabuqili;
ngithotshisiwe phansi wangisindisa.
7 # AmaH. 42:5 Buyela ekuphumuleni kwakho, mphefumulo wami,
ngokuba uJehova ukuphathe ngomusa.
8 # AmaH. 56:13; 71:20; 86:13 Yebo, ukhululile umphefumulo wami ekufeni,
amehlo ami ezinyembezini,
nezinyawo zami ekuweni.
9Ngiyakuhamba ebusweni bukaJehova ezweni labaphilayo.
10 # 2 Kor. 4:13 Ngiyakholwa,
ngalokho ngiyakhuluma;
ngahlushwa kakhulu.
11 # AmaH. 118:8; Rom. 3:4 Ngathi osizini lwami:
“Bonke abantu banamanga.”
12Ngiyakubuyiselani kuJehova
ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle kimina na?
13Ngiyakuthatha indebe yensindiso,
ngibize igama likaJehova.
14 # AmaH. 22:25; 61:8 Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa,
yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke.
15 # AmaH. 9:13; 72:14 Kuyigugu emehlweni kaJehova
ukufa kwabangcwele bakhe.
16Ngiyinceku yakho impela, Jehova;
ngiyinceku yakho,
indodana yencekukazi yakho;
uthukululile izintambo zami.
17Ngiyakunikela kuwe umnikelo wokubonga,
ngibize igama likaJehova.
18Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa
yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke,
19emagcekeni endlu kaJehova,
phakathi kwakho, Jerusalema.
Haleluya!

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE