UJobe 25:1

UJobe 25:1 ZUL59

Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share