UJeremiya 21:9

UJeremiya 21:9 ZUL59

Osala kulo muzi uyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo, kepha ophumayo, aye kumaKaledi anivimbezelayo, uyakuphila, ukuphila kwakhe kube yimpango yakhe.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share