UJeremiya 21:4

UJeremiya 21:4 ZUL59

‘Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Bheka, ngiyakubuyisa izikhali zokulwa ezisezandleni zenu, enilwa ngazo nenkosi yaseBabele namaKaledi anivimbezelayo ngaphandle kogange, ngizibuthe phakathi nalo muzi.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to UJeremiya 21:4